Senin, 12 April 2010

ANALISIS CERITA RAKYAT BABAD WIRASABA MENGGUNAKAN TEORI NARATOLOGI OLEH VLADIMIR PROPP

BABAD WIRA SABA

Jaman Majapahit ing tlatah Banyumas wis ana pemerintahan sing dipimpin Adipati Wirasaba I sing nduweni kuwasa antara tahun 1413-1433 yaiku Raden Adipati Wirohudoyo. Pemerintahan Kabupaten iki diterusna turun temurun tekan jaman Kesultanan Pajang. Nalika masa pemerintahan Sultan Pajang I Hadiwijaya (1546-1582) iki ing Wirasaba wis tekan masa pemerintahan Adipati Wirasaba VI yaiku Raden Bagus Suwarganduweni gelar Raden Adipati Wargahutama I. Raden Wargahutama duwe anak papat, anak lanang loro lan wadon loro. Anak wadon sing kepisan iki diningkahake karo Raden Jaka Kaiman, yaiku anak Banyaksasro (Adipati Pasirluhur) sing dadi anak angkat Ki Mranggi ing Kejawar (saiki dadi Banyumas).
Kacarita nalika wektu iku Sultan Panjang kepengin putri para Bupati utawa keluarga kanggo didadekake garwa selir, sing dingomongake dadi abai pelara-lara (rewang kerajaan sing isih prawan). Adipati Wargahutama ngirim putrine marang Pajang. Putri Adipati Wirasaba tau dinikahake karo anak lanange Demang Toyareka nanging wis suwe dipegat lan durung tau rukun. Sawise putrine diwehake marang Sultan, Ki Adipati bali lewat dhaerah pesisir lor, ing pihak liya Ki Demang Toyareka sawise krungu tigasane anake iku disembahake marang Kanjeng Sultan, dheweke karo anak lanange nyusul menyang Pajang. Ing ngarepe Kanjeng Sultan Demang Toyareka wadul marang putri Adipati Wirasaba sing disembahake marang Kanjeng Sultan iku nalika isih dadi bojone anake.
Krungu wadulane iku Sultan Pajang dadi murka banjur mrintahake Mantri Anom kanggo ngoyak Adipati Wirasaba sing dianggep ngapusi dheweke, yen kepethuk arep dipateni.
Sawise utusan Mantri Anom iku lunga Sultan nemoni putri Adipati Wirasaba sing wis manggon ing Kraton Pajang iki, Sultan takon, “Bener apa ora isih nduweni garwo?”
Putri Wirasaba mangsuli, ”Ora !”
Banjur Sultan takon maneh, “Ing njaba ana wong ngadu jerene wong iku dheweke nduweni bojo Putri adipati Wirasaba yaiku kowe sing dipegat paksa langsung digawa rene.”
Putri mangsuli, “Bener, nalika isih cilik aku wis tau diningkahake karo putra paman Demang Toyareka nanging ora sida amarga hamba ora seneng lan suwe wis dipegat.”
Kanjeng Sultan gela dheweke wis kebanjur mrentah gandhek (kongkonane) kanggo mateni Adipati Wirasaba. Kanjeng Sultan langsung ngirim utusan liyane nyusul gandhek sing kaping pisan supaya mbatalna prentahe Sultan mau. Ki Adipati Wirasaba wis tekan Desa (saiki mlebu Kawedanan Ambal, Purworejo). Wektu kuwi dina Setu Pahing mlebu dhuhur, Ki Adipati ngaso ing salah sijine omah warga ing desa iku, ing omah Balai malang iku Sang Adipati diparingi panganan lawuh pindhang, dhaging banyak, banjur jarane ditaleni ing pekarangan omah iku.
Nalika lagi mangan, rombongan mau wis teka ngadeg ing ngarepe Adipati.
Sang Adipati takon, “Ana prerntah apa para gandhek, ketone ana berita penting sing kudu disampekna?”
Para utusan mangsuli, “Mangga diterusake dhisik, yen wis rampung mangan tak wenehi ngerti.”
Ora suwe gandhek keloro katon saka adohan nglambekake tangane, maksude supaya Adipati Wirasaba ora sida dipateni. Nanging tandha kuwi ditanggepi keliru, ngertine tandha mau supaya cepet mateni Sang Adipati sahingga gandhek sing kepisn langsung nancepake kerise meng wetenge Adipati Wirasaba.
Nalika gandhek sing keloro teka ing panggonan iku, dheweke dadi gela lan ngomong, “Wis tak wenehi tandha supaya dibatalake, lha ngapa dilakoni?”
Gandhek kepisan gela, “ Dakkira kowe mewenehi tandha supaya ora usah ngenteni kowe, amarga iku banjur daklaksanakake tugas Kanjeng Sultan. Adipati Wirasaba sing sing wis arep mati ngomong, “Para gandhek, ora usah nyalah-nyalahna. Kabeh iku wis takdire gusti alloh. Aku ikhlas ntrima, ngomongna marang kanjeng sultan pas gandek keloro teka aku wis dipateni wis saiki balik marang Pajang.”
Marang para sentana sing nyertai, Adipati weling, ”Para anak putuku, keturunanku kabeh, yen padha lunga-lunga aja pas dina Setu Pahing, aja mangan dhaging banyak , aja manggon ing omah sing ana balai malang lan aja numpak jaran dhawuk”.
Ora let suwe Sang Adipati mati. Nalika kedadean iku, tali jaran dhawuk titian Adipati copot. Amarga jaran iku wis biasa nglewati dalan-dalan iku, dheweke banjur bali ing kandhange ing Wirasaba. Nalika tekan Kadipaten, para keluarga kaget weruh jaran Sang Adipati bali dhewe. Keluarga ngertine Sang Adipati mlaku ing burine, nanging wis dienteni ora metu-metu dadine padha bingung lan kuwatir. Ana sing arep nyusul menyang ing Pajang, nglewati dalan sing kerep diliwati Kanjeng Sultan, ora sengaja pethukan karo abdi dalem sing mlayune dhisik nalika kedadean iku. Dicritakake kabeh kadadean, sawise diadusi mayite Adipati digawa bali ing Wirasaba. Mayite Sang Adipati dikubur ing pasarehan Pekiringan.
Iku asal-usaling kapercayan pantangan dina Setu Pahing padha lunga, kanggo warga Banyumas khususe sing isih nduweni trah Adipati Wirasaba. Ana sing nambahi maneh ninggale Raden Yudanegara I, Bupati Banyumas V lan Raden Yudanegara II. Bupati Banyumas VII sing ninggal ing dina Setu Pahing. Kapercayan iku wis tau dimanfaatake dening pasukan Pangeran Diponegoro ora langsung nyerang, nanging ngenteni dina Setu Pahing. Jaman ganti jaman, akeh wong kang ora percaya. Akeh nonoman saiki sing pandhangane kabeh dina kuwi apik, anane musibah kapan wae iku wis dadi takdhire Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kepercayaan iku banjur kang nerusake ya wong-wong tuwa sing gemiyen lan sing esih percaya bae marang larangan Wirasaba ora oleh bebesanan karo Toyareka. Ing jaman siki ya akeh bocah-bocah enom lanang wadon kang kurang kepercayaanne marang cerita ipat-ipate Adipati Wirasaba.

Unsur Naratif Cerita Rakyat Babad Wirasaba


S1. Adipati wirasaba I memimpin didaerah Banyumas pada zaman Majapahit.
S2. Adipati wirasaba mempunyai kekuasaan pada tahun 1413-1433.
S3. Adipati wirasaba mempunyai nama yaitu Raden wirohudoyo.
S4.Pemerintahan kadipaten diteruskan turun – temurun sampai masa pemerintahan kasultanan Pajang.
S5. Pada masa pemerintahan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya.
S6. Adipati wirasaba VI memimpin Kadipaten wirasaba.
S7. Adipati wirasaba VI bernama Raden Bagus Suwarga dengan gelar Raden Adipati Wargahutama I.
S8. Adipati Wargahutama mempunyai empat anak, putra dua dan putri dua.
S9. Anak Adipati putri pertama menikah dengan Raden Jaka Kaiman.
S10. Raden Jaka Kaiman anak dari Banyaksasro, Adipati Pasir Luhur.
S11. Banyaksasro anak angkat dari Ki Mranggi dari Kejawar.
S12. Sultan Pajang menginginkan putri para Adipati.
S13. Putri para Adipati mau dijadikan selir Kasultanan Pajang.
S14. Adipati Wargahutama mengirimkan putrinya kePajang.
S15. Putri Adipati Wargahutama dinikahkan dengan putra Demang Toyareka.
S16. Putri Adipati Wargahutama dicerai, karena tidak pernah rukun dengan putra Demang Toyareka.
S17. Putri Adipati Wargahutama telah diserahkan kepada Sultan.
S18. Adipati Wargahutama pulang ke Wirasaba.
S19. Ki Demang Toyareka memfitnah Adipati Wargahutama.
S20. Sultan Pajang memerintahkan mantri anom agar mengejar Adipati Wirasaba.
S21. Sultan menanyakan kepada putri Adipati Wirasaba, tentang kebenaran cerita dari Ki Demang Toyareka.
S22. Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya.
S23. Sultan memerintahkan Gandek yang lain agar menyusul supaya Gandek yang pertama tidak membunuh Sang Adipati.
S24. Adipati Wirasaba telah sampai didesa Ambal Purworejo.
S25. Adipati Wirasaba istirahat disalah satu warga diNgambal.
S26. Adipati Wirasaba disuguh makanan pindhang, daging banyak, dibawah rumah balai malang.
S27. Gandek berdiri dihadapan Adipati Wirasaba.
S28. Adipati Wirasaba bertanya kepada Gandek dari Pajang.
S29. Gandek mempersilahkan Adipati Wirasaba untuk menyelesaikan jamuannya dahulu.
S30. Gandek dari kerajaan yang kedua datang melambaikan tangan kepada Gandek kerajaan yang sedang menunggui sang Adipati.
S31. Gandek pertama salah pengertian dan langsung menusukan kerisnya dibagian perut Adipati Wirasaba.
S32. Adipati Wirasaba tersungkur jatuh.
S33. Gandek kedua datang ketempat kejadian.
S34. Gandek kedua menjelaskan kepada Gandek pertama supaya tanda tadi Adipati jangan dibunuh.
S35. Kedua Gandek tersebut saling adu mulut.
S36. AdipatiWirasaba yang akan meninggal berbicara.
S37. Adipati Wirasaba memberi pengertian kepada kedua Gandek agar tidak saling menyalahkan.
S38. Adipati Wirasaba sudah menerima sebagai takdir dari allah swt.
S39. Adipati Wirasaba menyuruh kedua Gandek agar pulang ke Pajang.
S40. Adipati Wirasaba berpesan kepada anak cucu keturunannya agar tidak berpergian jauh pada hari sabtu pahing, tidak boleh makan daging banyak, tidak boleh mendirikan rumah balai malang dan naik kuda dawuk yang memakai iket bangau tulak.
S41. Adipati setelah memberikan pesan lalu meninggal dunia.
S42. Kuda Adipati Wirasaba pulang ke Wirasaba sendiri.
S43. Keluarga Adipati Wirasaba kaget setelah melihat kuda dawuknya pulang tanpa Sang Adipati.
S44. Abdi Adipati Wirasaba menyusul Adipati ke Pajang melalui jalan yang sering dilewati Adipati.
S45. Abdi Adipati Wirasaba bertemu dengan rombongan pembawa jenazah Sang Adipati.
S46. Adipati Wirasaba dikubur di pesarean Pekiringan.
S47. Adipati Wirasaba menganjurkan bahwa warga Banyumas tidak boleh berpergian pada hari sabtu pahing.
S48. Raden Yudanegara I bupati BanyumasV, ia meninggal pada hari sabtu pahing.
S49. Bupati banyumas VII juga meninggal pada hari sabtu pahing.
S50. Pangeran Diponegoro juga mempercayai kepercayaan orang Banyumas tentang hari sabtu pahing untuk strategi dalam perang.
S51. Para pemuda – pemudi zaman sekarang sudah jarang yang mempercayai tentang kesakralan hari sabtu pahing.Motif Pelaku Dalam Cerita Rakyat Babad Wirasaba

I. Motif Pemberian Nama
Adipati wirasaba VI bernama Raden Bagus Suwarga dengan gelar Raden Adipati Wargahutama I.

II. Motif Pemfitnahan
Ki Demang Toyareka memfitnah Adipati Wargahutama.

III. Motif Pencarian
Sultan Pajang menginginkan putri para Adipati.

IV. Motif Percintaan
1. Anak Adipati putri pertama menikah dengan Raden Jaka Kaiman
2. Putri Adipati Wargahutama sudah dinikahkan dengan putra Demang Toyareka.

V. Motif Perjanjian
Adipati Wirasaba berpesan kepada anak cucu keturunannya agar tidak berpergian jauh pada hari sabtu pahing, tidak boleh makan daging banyak, tidak boleh mendirikan rumah balai malang dan naik kuda dawuk yang memakai iket bangau tulak.

VI. Motif Perceraian.
Putri Adipati Wargahutama dicerai, karena tidak pernah rukun dengan putra Demang Toyareka.

VII. Motif Pengembaraan.
Sultan Pajang memerintahkan mantri anom agar mengejar Adipati Wirasaba.

VIII. Motif Kejujuran.
Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya.

IX. Motif Pembunuhan.
Gandek pertama salah pengertian dan langsung menusukan kerisnya dibagian perut Adipati Wirasaba.

X. Motif Penjelasan.
Gandek kedua menjelaskan kepada Gandek pertama supaya tanda tadi Adipati jangan dibunuh.


Fungsi Pelaku Dalam Cerita Rakyat Babad Wirasaba


1. Seorang ahli keluarga meninggalkan rumah. (Definisi: ketiadaan. Lambang:B)
 Adipati Wirasaba meninggalkan rumah dan berangkat ke Pajang untuk mengirimkan putrinya untuk dijadikan selir.

2. Satu larangan diucapkan kepada wira.(Definisi:larangan. Lambang Y)
 Adipati Wirasaba berpesan kepada anak cucu keturunannya agar tidak berpergian jauh pada hari sabtu pahing, tidak boleh makan daging banyak, tidak boleh mendirikan rumah balai malang dan naik kuda dawuk yang memakai iket bangau tulak.

3. Larangan dilanggar.(Definisi :pelanggaran. Lambang :Tt)
 Raden Yudanegara I bupati BanyumasV, ia meninggal pada hari sabtu pahing. Bupati banyumas VII juga meninggal pada hari sabtu pahing

4. Penjarah membuat untuk meninjau (Definisi: tinjauan.Lambang :E)
 Sultan menanyakan kepada putri Adipati Wirasaba, tentang kebenaran cerita dari Ki Demang Toyareka. Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya

5. Penguasa menerima maklumat tentang mangsanya.(D:penyampaian.Lambang : C)
 Demang Toyareka menghadap Sultan menyampaikan pesan bahwa Adipati telah berbohong kepadanya yang mengirimkan putrinya secara paksa ke Pajang agar menjadi selir keraton, demang Toyareka juga memberikan penjelasan bahwa putri Adipati masih menjadi istrinya.

6. Penjarah mencuba memperdaya mangsanya dengan tujuan untuk memilikinya atau memiliki kepunyaanya (Definisi: muslihat lambang NN).
 Mendengar berita bahwa Adipati Wirasaba akan mengirimkan mantan menantunya ke Pajang maka demang Toyareka berniat memfitnah Adipati Wirasaba. Dengan diam-diam demang Toyareka membuntuti Adipati Wirasab lewat jalur utara agar tidak diketahui oleh Adipati Wirasaba.

7. Mangsa terperdaya dan dengan demikian tanpa pengetahuanya membantu musuhnya (Definisi: muslihat. Lambang O)
 Adipati Wirasaba bertanya kepada Gandek dari Pajang. Gandek mempersilahkan Adipati Wirasaba untuk menyelesaikan jamuannya dahulu.

8. Pennguasa menyebabkan kesusahan pada seorang ahli. (Definisi kejahatan. L : A)
 Demang Toyareka memfitnah Adipati Wirasaba, dan mengadukan bahwa Adipati Wirasaba telah menipu Sultan.

9. Kecelakaan ia dibenarkan pergi atau diutuskan. D :penghubung.L : Bb)
 Adipati Wargahutama mengirimkan putrinya kePajang.

10. Pencari bersetuju atau memutuskan untuk bertindak balas.(Definisi :permulaan tindak balas.lambang C)
 Mendengar pengakuan dari putrid Adipati Wirasaba tentang kebenaran ayahnya dan dirinya yang masih janda perawan, maka Sultan mengirimkan Gandek penyelamat agar Gandek pertama tidak membunuh Adipati Wirasaba.

11. Wira meninggalkan rumah(Definisi: pemergian. Lambang L)
 Adipati Wirasaba pergi ke Pajang untuk mengirimkan putrinya untuk dijadikan selir.

12. Wira diuji, disoal, diserang dan lain-lain yang menyediakan wira ke arah penerimaan sama ada sesuatu alat magis atau pembantu (Definisi : fungsi pertama donor. Lambang D) .

13. Wira bertindak balas kepada tindakan-tindakan bakal pemberi (Definisi :reaksi wira. Lambang E)
 Setelah kejadian pemfitnahan oleh Demang Toyareka, maka Adipati Wirasaba pun berpesan kepada anak cucu keturunannya. Tidak boleh menikah dengan orang Toyareka.

14. Wira memperoleh agen sakti.(D :pembekalan, pemerolehan alat sakti.L :F)

15. Wira disampaikan terdapatnya objek yang dicari.(D: perpindahan antar ruang.L :G)
 Kepulangan dari Pajang Adipati berniat mampir di Ngambal, dan Adipati disuguh oleh orang Ngambal.

16. Wira terlibat dalam pertarungan.(D :pergelutan. L :H)

17. Wira ditandai (D:penanda.L: 3)
 Gandek dari Kasultanan menusukan keris ke perut Adipati Wirasaba.

18. Penguasa dikalahkan.(D: kekalahan.L:I)
 Setelah Pemerintahan Majapahit jatuh ke tangan pemerintahan Pajang maka wilayah Kadipaten daerah Banyumas jatuh dibawah Kasultanan Pajang.
19. Kecelakaan atau kekurangan awal diatasi (Lambang :K)
 Gandek pertama salah pengertian dan langsung menusukan kerisnya dibagian perut Adipati Wirasaba.

20. Wira pulang (Definisi :Kepulangan. Lambang : Ii)
 Adipati Wargahutama pulang ke Wirasaba.

21. Wira dikejar (Definisi :pengejaran. Lambang Pr)
 Sultan Pajang memerintahkan mantri anom agar mengejar Adipati Wirasaba.

22. Wira diselamatkan.(D :penyelamatan.L : Rs)
 Sultan memerintahkan Gandek yang lain agar menyusul supaya Gandek yang pertama tidak membunuh Sang Adipati.

23. Wira yang tidak dikenali , Tiba ke negerinya atau ke negeri lain.(Definisi: kepulangan tanpa dikenali. Lambang O)
 Kuda Adipati Wirasaba pulang ke Wirasaba sendiri.

24. Wira palsu mempersembahkan tuntutan palsu.(Definisi Tuntutan palsu.Lambang:L)
 Demang Toyareka mengadukan bahwa putri Adipati Wirasaba masih menjadi menantunya, dan Adipati mencerai secara paksa untuk di kirim ke Pajang.

25. Suatu tugas yang susah dicadangkan kepada wira (Definisi :tugas berat.Lambang :M)
 Sultan menginginkan para Adipati dibawah pemerintahanya agar supaya mengirimkan seorang putri untuk dijadikan sebagai selir keraton.

26. Tugas diselesaikan.(D:penyelesaian.L:N)
 Gandek Kasultanan telah berhasil menyelesaikan tugas dari Sang Sultan untuk membunuh Adipati Wirasaba.

27. Wira dikenali(Definisi :pengecaman. Lambang Q)
 Pada waktu abdi Kadipaten menyusul Sang Adipati ke Pajang, Sang abdi menemui serombongan orang membawa jenazah ternyata jazad Sang Adipati Wirasaba yang telah meninggal dunia.

28. Wira palsu atau penjarah didedahkan(Definisi :Pendedahan.lambangX)
 Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya.

29. Wira diberi Rupa baru(Definisi: penjelmaan.lambang T)

30. Penguasa palsu dihukum.(D:hukuman.L:U) .
 Setelah Sultan mengetahui bahwa Demang Toyareka telah memfitnah Adipati Wirasaba, kemudian Sultan memberikan hukuman kepada Demang Toyareka melalui Gandek kasultanan. Akhirnya Demang Toyareka tewas di tangan Gandek Kasultanan Pajang.

31. Wira menaiki tahta.(D :perkawinan.L:W)
 Adipati wirasaba mempunyai nama yaitu Raden wirohudoyo.
Dan kekuasaan Pemerintahan kadipaten diteruskan turun – temurun sampai masa pemerintahan kasultanan Pajang.Pada masa pemerintahan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya.Kemudian pemerintahan di daerah Banyumas dipimpin oleh Adipati wirasaba VI, bernama Raden Bagus Suwarga dengan gelar Raden Adipati Wargahutama I.

Latarbelakang
Kesejarahan
Pada zaman Majapahit didaerah Banyumas dipimpin oleh Adipati Wirasaba I yang mempunyai kekuasaan pada tahun 1413-1433 yaitu Raden Adipati Wirohudoyo. Pemerintahan Kabupaten diteruskan turun temurun sampai pada masa pemerintahan Kesultanan Pajang. Pada masa pemerintahan Sultan Pajang I Hadiwijaya (1546-1582) Wirasaba dipimpin oleh Adipati Wirasaba VI yaiku Raden Bagus Suwarganduweni gelar Raden Adipati Wargahutama I.

Kekinian
Sekarang daerah Wirasaba telah menjadi sebuah kecamatan di dalam kabupaten Purbalingga.

ANALISIS CERITA RAKYAT BABAD WIRASABA MENGGUNAKAN TEORI NARATOLOGI OLEH VLADIMIR PROPP

PENDAHULUAN

A. Naratologi dalam Tinjauan Umum dan Perkembangannya
Naratologi bersal dari kata narratio dan logos (bahasa Latin). Narratio berarti cerita, perkataan, kisah, hikayat; logos berarti ilmu. Naratologi juga disebut teori wacan (teks) naratif. Baik naratologi maupun teori wacana (teks) naratif diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan. Naratologi berkembang atas dasar analogi linguistik, seperti model sintaksis, sebagaimana hubungan antara subjek, predikat, dan objek penderita. Konsep-konsep yang berkaitan dengan narasi dan narator, demikian juga dengan wacana dan teks, berbeda-beda sesuai dengan para penggagasnya. Narasi baik sebagai cerita maupun penceritaan didefinisikan sebagai representasi paling sedikit dua peristiwa faktual atau fiksional dalam urutan waktu. Narator atau agen naratif (Mieke Bal dalam Ratna, 2004: 128) didefinisikan sebagai pembicara dalam teks, subjek secara linguistik, bukan person, bukan pengarang. Kajian wacana naratif dalam hubungan ini dianggap telah melibatkan bahasa, sastra, dan budaya yang dengan sendirinya sangat relevan sebagai objek ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora).
Dikaitkan dengan cerita dan penceritaan, maka hanya penceritaan yang memiliki identitas yang sama baik dengan wacana atau teks. Bal menyebutkan bahwa pembaca membaca wacana dan teks yang berbeda dari cerita yang sama. Perbedaan bukan semata-mata diakibatkan oleh perbedaan bahasa, tetapi bagaimana cerita ditampilkan kembali. Setiap orang, misalnya, akrab dengan cerita Jaka Tarub, tetapi tidak semua orang menikmati cerita tersebut melalui teks yang sama sebab teks tidak diceritakan dalam bahasa, melainkan melalui bahasa; diceritakan oleh narator, bukan pengarang. Dalam analisis diskursif yang termasuk dalam wilayah pascastruktural, analisis naratif merupakan bagian ideologi. Cerita dan penceritaan dimanfaatkan untuk melegitimasikan kekuatan dan kekuasaan bagi mereka yang memilikinya. Revolusi, restorasi, dan afirmasi terhadap kelompok tertentu tidak semata-mata dilakukan melalui kekuatan fisik, politik, dan ekonomi, tetapi juga melalui kata-kata, semboyan, dan wacana. Pada pahan pascastruktural, naratologi tidak membatasi diri pada teks sastra saja melainkan keseluruhan teks sebagai rekaman aktivitas manusia, sehingga kajiannya bersifat interdisipliner. Aktivitas kebudayaan pun sesungguhnya adalah teks yang dengan sendirinya dapat dianalisis sesuai dengan ciri-ciri teks. Visi sastra kontemporer memandang bahwa sebagai seni waktu, penceritaan menduduki posisi penting dalam memahami aktivitas kultural, dengan pertimbangan bahwa di satu pihak ceritalah yang menampilkan keseluruhan unsur karya; cerita sebagai tulang punggung karya.
Di pihak lain, dalam kaitannya dengan kebudayaan yang lebih luas, cerita berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas manusia sekaligus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Tanpa cerita, tanpa adanya kekuatan wacana dan teks, kebudayaan pun tidak ada. Dalam hubungan inilah dikatakan bahwa dunia kehidupan itu sendiri dianggap sebagai teks yang dengan sendirinya dapat dipahami melalui paradigma sebuah teks. Hampir keseluruhan genre sastra, khususnya genre yang dikategorikan ke dalam fiksi memanfaatkan unsur cerita dan penceritaan. Dalam karya sastra, unsur penceritaanlah yang lebih utama dalam wujud plot. Tanpa plot, wacana, dan teks, karya sastra hanya berfungsi sebagai fakta mengingat dunia factual semata-mata merupakan sistem model pertama untuk mengantarkan manusia pada dunia sistem model kedua, yaitu dunia fiksional. Dalam pembicaraan mengenai naratif, novel dianggap sebagai genre utama karena pemanfaatan struktur cerita dan penceritaan yang sangat kompleks dengan peralatan yang menyertainya seperti: kejadian, tokoh-tokoh, latar, tema, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dilihat dari media yang tersedia, novel juga merupakan objek yang paling memadai, paling luas, sehingga segala unsur penceritaan dapat dikemukakan. Novel adalah representasi dunia itu sendiri di mana manusia, baik sebagai penulis, pembaca, dan peneliti dapat melukiskan kualitas emosionalitas dan intelektualitasnya; suatu media yang sangat tepat dalam kaitannya dengan hakikat manusia sebagai homo faber. Teori sastra kontemporer memberikan wilayah yang sangat luas terhadap eksistensi naratif. Wilayah tersebut selain menjangkau novel, juga roman, cerpen, puisi naratif, gongeng, biografi, lelucon, mitos, epik, catatan harian, dan sebagainya. Naratif tidak dibatasi pada genre sastra, tetapi juga setiap bentuk cerita dalam media massa. Secara historis, Marie-Laure Ryan dan Ernst van Alphen (Makaryk, 1993: 110- 114) menyebutkan bahwa naratologi dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu:
1. periode prastrukturalis (hingga tahun 1960-an)
2. periode strukturalis (tahun 1960-an hingga tahun 1980-an)
3. periode pascastrukturalis (tahun 1980-an hingga sekarang).
Awal perkembangan teori narasi dapat dilacak Poetica Aristoteles (cerita dan teks); Henry James (tokoh dan cerita); Forster (tokoh bundar dan datar); Percy Lubbock (teknik naratif), dan Vladimir Propp (peran dan fungsi). Pada umumnya periode strukturalis terlibat ke dalam dikotomi fabula dan sjuzhet (cerita dan plot). Para pelopornya, di antaranya: Claude Levi-Strauss (struktur mitos), Tzvetan Todorov (historie dan discours), Claude Bremond (struktur dan fungsi), Mieke Bal (fabula, story, text). Greimas (tata bahasa naratif dan struktur actans). Shlomith Rimmon-Kenan (story, text, narration). Naratologi pascastrukturalis pada umumnya mendekonstruksi dikotomi parole dan langue, fabula, dan sjuzhet dengan ciri-ciri naratif nonliterer, interdisipliner, termasuk feminis dan psikoanalisis. Para pelopornya, di antaranya: Gerard Gennet (urutan, durasi, frequensi, modus, dan suara), Gerald Prince (struktur narratee), Seymoeur Chatman (struktur naratif), Jonathan Culler (kompetensi sastra), Roland Barthes (Kernels dan satellits), Mikhail Bakhtin (wacana polifonik), Hayden White (wacana sejarah), Marry Louise Pratt (tindak kata), Umberto Eco (wacana dan kebohongan), Jacques Derrida (dekonstruksi), Michel Foucault (wacana dan kekuasaan), Jean-Francois Lyotard (metanarasi), dan Jean Baudrillad (hiperealitas, pastiche). Berikut ini dibicarakan empat ahli naratologi, yaitu Propp, Levi- Strauss, Todorov, dan Greimas sebagai pelopor naratologi periode strukturalis.


B. Pelopor Naratologi Periode Struktutralisme dan Pahamnya
1. Vladimir Propp
Propp dianggap sebagai strukturalis pertama yang membicarakan secara serius struktur naratif, sekaligus memberikan makna baru terhadap dikotomi fabula dan sjuzhet. Objek penelitian Propp adalah cerita rakyat, seratus dongeng Rusia yang dilakukan tahun 1928 dan baru dibicarakan secara luas tahun 1958. Propp (1987: 93-98) menyimpulkan bahwa semua cerita yang diselidiki memiliki struktur yang sama. Artinya, dalam sebuah cerita para pelaku dan sifat-sifatnya dapat berubah, tetapi perbuatan dan peran-perannya sama.
Oleh karena itu, penelitian Propp disebut sebagai usaha untuk menemukan pola umum plot dongeng Rusia bukan dongeng pada umumnya. Menurutnya, dalam struktur naratif yang penting bukanlah tokoh-tokoh, melainkan aksi tokoh-tokoh yang selanjutnya disebut fungsi. Unsur yang dianalisis adalah motif (elemen), unit terkecil yang membentuk tema. Propp memandang sjuzhet sebagai tema bukan plot seperti yang dipahami oleh kaum formalis. Menurutnya, motif merupakan unsur yang penting sebab motiflah yang membentuk tema. Sjuzhet dengan demikian hanyalah produk dari serangkaian motif. Motif dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pelaku, perbuatan, dan pendeita yang kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur tetap (perbuatan) dan unsur yang berubah (pelaku dan penderita). Dalam hubungan ini yang penting adalah unsur yang tetap (perbuatan) yaitu fungsi itu sendiri. Propp mengemukakan bahwa fungsi merupakan unsur yang stabil, tidak tergantung dari siapa yang melakukan.
Di sini, persona bertindak sebagai variabel. Propp menyimpulkan bahwa jumlah fungsi yang terkandung dalam dongeng yang ditelitinya maksimal 31 fungsi yang dikelompokkan ke dalam tujuh ruang tindakan atau peranan, yaitu: (1) penjahat, (2) donor, (3) penolong, (4) putri dan ayahnya, (5) orang yang menyuruh, (6) pahlawan, dan (7) pahlawan palsu. Menurut Propp (1987: 93-94) dan Teeuw (1985: 290-294), tujuan Propp bukan tipologi struktur tetapi melalui struktur dasar dapat ditemukan bentuk-bentuk purba. Dengan kalimat lain, dengan menggabungkan antara struktur dan genetiknya (struktur mendahului sejarah), maka akan ditemukan proses penyebarannya kemudian. Model Propp mendasari penelitian dari Greimas, Bremond, dan Todorov.

2. Levi-Strauss
Berbeda dengan Propp, Levi-Strauss lebih memberikan perhataiannya pada mitos. Levi Strauss menilai cerita sebagai kualitas logis bukan estetis. Ia mengembangkan istilah myth dan mytheme melalui jangkauan perhatiannya terhadap mitos yang terkandung dalam setiap dongeng, baik secara bulat maupun fragmentasi. Menurutnya, mitos adalah naratif itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek kebudayaan tertentu.
Pada dasarnya mitos merupakan pesan-pesan kultural terhadap anggota masyarakat. Dengan kalimat lain, Levi-Strauss menggali gejala di balik material cerita, sebagaimana tampak melalui bentuk-bentuk yang telah termodifikasikan, dan harus direkonstruksi melaluinya. Mytheme yang mungkin susunannya tidak teratur, sebagaimana dekronologisasi kejadian dalam plot, maka tugas penelitilah untuk menyusun kembali sehingga dikemukakan makna karya yang sesungguhnya. Pendekatan antropologi sastra, melalui struktural, khususnya konsep-konsep oposisi biner, tabu, dan incest, misalnya, dilakukan terhadap mitos Oedipus.
Di satu pihak, oposisi biner didasarkan atas kenyataan bahwa manusia secara kodrati memiliki kecenderungan untuk berpikir secara dikotomis, seperti laki-laki perempuan, bumi langit, dan sebagainya. Pelarangan perkawinan di antara keluarga secara logis memaksa manusia untuk mencari pasangan di luar keluarga yang pada gilirannya akan membentuk ikatan-ikatan baru, sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang lain. Berhubungan dengan pembicaraan strukturalisme, Levi-Strauss menyatakan bahwa struktur bukanlah representasi atau subtitusi realitas. Struktur dipahaminya sebagai realitas empiris itu sendiri yang tampil sebagai organisasi logis yang disebut sebagai isi. Oleh karena itulah, disebutkan bahwa isi tidak bisa terlepas dari bentuk tersebut, dan sebaliknya.

3. Tzvetan Todorov
Disamping memperjelas perbedaan antara fabula dan tsuzhet, Todorov (1985: 11-53) mengembangkan konsep historie dan discours yang sejajar dengan fabula dan stuzhet. Dalam menganalisis tokoh-tokoh, Todorov menyarankan untuk melakukannya melalui tiga dimensi, yaitu: kehendak, komunikasi, dan partisipasi. Menurutnya, objek formal puitika bukan interpretasi atau makna, melainkan struktur atau aspek kesastraan yang terkandung dalam wacana. Dalam analisis harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu (1) aspek sintaksis, meneliti urutan peristiwa secara kronologis dan logis, (2) aspek semantik, berkaitan dengan makna dan lambang, meneliti tema, tokoh, dan latar, dan (4) aspek verbal, meneliti sarana-sarana seperti sudut pandang, gaya bahasa, dan sebagainya. Konsep Todorov yang lain adalah in presentia dan in absentia. Konsep pertama menyatakan hubungan unsur yang hadir bersama, secara berdampingan, sebagai hubungan konfigurasi atau konstruksi.
Konsep kedua menyatakan hubungan yang salah satu faktornya tidak hadir, sebagai hubungan makna dan perlambangan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya antarhubungan adalah kausalitas. Tokoh menunjukkan tokoh lain sebagai antitesis (in praesentia). Sebaliknya tokoh juga dapat menunjuk sesuatu yang lain di luar struktur naratif (in absentia). Todorov membedakan antara sastra sebagai ilmu mengenai sastra (puitika) dan sastra dalam kaitannya dengan disiplin yang lain, sastra sebagai proyeksi, seperti: psikologi sastra, sosiologi sastra, studi biografi, kritik fenomenologis, dll.


4. Greimas
Objek penelitian Greimas tidak terbatas pada genre tertentu, yaitu dongeng, tetapi diperluas pada mitos. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang hampir sama, Greimas (dalam Abdullah, 1999: 11-13; Ratna: 2004: 137- 140) memberikan perhatian pada relasi, menawarkan konsep yang lebih tajam dengan tujuan yang lebih universal, yaitu tata bahasa naratif universal. Greimas lebih mementingkan aksi dibandingkan dengan pelaku. Tidak ada subjek di balik wacana. Yang ada hanyalah subjek, manusia semu yang dibentuk oleh tindakan yang disebut actans dan acteurs. Berbeda dengan actans yang terbatas fungsinya dalam struktur naratif, acteurs merupakan kategori umum. Dia mencontohkan: John dan Paul memberikan apel kepada Mary. John dan Paul adalah dua acteurs tetapi satu actans. John dan Paul juga merupakan pengirim. Mary sebagai penerima. Apel adalah sebagai objek. Dalam kalimat John membelikan dirinya sendiri sebuah baju, John adalah satu acteu yang berfungsi sebagai dua actans, baik sebagai pengirim maupun penerima. Kemampuan Greimas dalam mengungkap struktur actas dan acteurs menyebabkan teori struktur naratologinya tidak semata-mata bermanfaat dalam menganalisis teks sastra melainkan juga filsafat, religi, dan ilmu sosial lainnya. Tiga puluh satu fungsi dasar analisis Propp disederhanakan menjadi dua puluh fungsi yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga struktur, yaitu struktur berdasarkan perjanjian, struktur yang bersifat penyelenggaraan, dan struktur yang bersifat pemutusan.
Demikian juga tujuh ruang tindakan disederhanakan menjadi enam actans (peran, pelaku, para pembuat) yang dikelompokkan menjadi tig pasangan oposisi biner, yaitu subjek dengan objek, kekuasaan dengan orang yang dianugerahi atau pengirim dan penerima, dan penolong dengan penentang. Actans merupakan peran-peran abstrak yang dapat dimankan oleh seorang atau sejumlah pelaku. Actans merupakan struktur dalam, sedangkan acteurs merupakan struktur luar. Acteurs merupakan manifestasi kongkret actans. Oleh karena itu, artikulasi acteurs menentukan dongeng tertentu, sedangkan struktur actans menentukan genre tententu. Acteurs yang sama pada saat yang berbeda-beda dapat merepresentasikan actans yang berbeda-beda. Sebaliknya, actans yang sama terbentuk oleh acteur yang berbeda-beda. Untuk menyederhanakan konsep-konsep tersebut di atas, maka dalam kritik sastra Indonesia istilah fabula dan sjuzet sebagai konsep dasar dari naratologi ditafsirkan dengan istilah cerita dan penceritaan.
Dalam penceritaanlah terkandung wacana dan atau teks. Penceritaan memiliki identitas yan hampir sama dengan wacana, tek, dan plot. Cerita adalah bahan kasar, perangkat peristiwa, seperti ringkasan cerita atau sinopsis. Wacana adalah cerita yang telah disusun kembali tetapi lebih banyak berkaitan dengan unsur bahasa , sebagai model pertama. Adapun teks adalah susunan peristiwa yang sesungguhnya; susunan kejadian yang didominasi oleh kualitas literer, sebagai model kedua.
Analisis stuktural dapat berupa kajian yang menyangkut relasi unsur-unsur dalam mikroteks, satu keseluruhan wacana dan relasi intertektual (Hartoko & Rahmanto, 1986:36).
Struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, 1981 :68).
Teks – teks naratif ialah semua teks yang tidak bersifat dialog dan yang isinya merupakan suatu kiisah sejarah, sebuah deretan peristiwa. (J.V Luxemburg, Mieke Bal, Willem G. Weststeijn).
Fungsi adalah tindak seorang tokoh yang dibatasi dari segi maknanya untuk jalan lakonnya. (Vladimir Propp).

Tidak ada komentar: