Senin, 12 April 2010

ANALISIS CERITA RAKYAT BABAD WIRASABA MENGGUNAKAN TEORI NARATOLOGI OLEH VLADIMIR PROPP

BABAD WIRA SABA

Jaman Majapahit ing tlatah Banyumas wis ana pemerintahan sing dipimpin Adipati Wirasaba I sing nduweni kuwasa antara tahun 1413-1433 yaiku Raden Adipati Wirohudoyo. Pemerintahan Kabupaten iki diterusna turun temurun tekan jaman Kesultanan Pajang. Nalika masa pemerintahan Sultan Pajang I Hadiwijaya (1546-1582) iki ing Wirasaba wis tekan masa pemerintahan Adipati Wirasaba VI yaiku Raden Bagus Suwarganduweni gelar Raden Adipati Wargahutama I. Raden Wargahutama duwe anak papat, anak lanang loro lan wadon loro. Anak wadon sing kepisan iki diningkahake karo Raden Jaka Kaiman, yaiku anak Banyaksasro (Adipati Pasirluhur) sing dadi anak angkat Ki Mranggi ing Kejawar (saiki dadi Banyumas).
Kacarita nalika wektu iku Sultan Panjang kepengin putri para Bupati utawa keluarga kanggo didadekake garwa selir, sing dingomongake dadi abai pelara-lara (rewang kerajaan sing isih prawan). Adipati Wargahutama ngirim putrine marang Pajang. Putri Adipati Wirasaba tau dinikahake karo anak lanange Demang Toyareka nanging wis suwe dipegat lan durung tau rukun. Sawise putrine diwehake marang Sultan, Ki Adipati bali lewat dhaerah pesisir lor, ing pihak liya Ki Demang Toyareka sawise krungu tigasane anake iku disembahake marang Kanjeng Sultan, dheweke karo anak lanange nyusul menyang Pajang. Ing ngarepe Kanjeng Sultan Demang Toyareka wadul marang putri Adipati Wirasaba sing disembahake marang Kanjeng Sultan iku nalika isih dadi bojone anake.
Krungu wadulane iku Sultan Pajang dadi murka banjur mrintahake Mantri Anom kanggo ngoyak Adipati Wirasaba sing dianggep ngapusi dheweke, yen kepethuk arep dipateni.
Sawise utusan Mantri Anom iku lunga Sultan nemoni putri Adipati Wirasaba sing wis manggon ing Kraton Pajang iki, Sultan takon, “Bener apa ora isih nduweni garwo?”
Putri Wirasaba mangsuli, ”Ora !”
Banjur Sultan takon maneh, “Ing njaba ana wong ngadu jerene wong iku dheweke nduweni bojo Putri adipati Wirasaba yaiku kowe sing dipegat paksa langsung digawa rene.”
Putri mangsuli, “Bener, nalika isih cilik aku wis tau diningkahake karo putra paman Demang Toyareka nanging ora sida amarga hamba ora seneng lan suwe wis dipegat.”
Kanjeng Sultan gela dheweke wis kebanjur mrentah gandhek (kongkonane) kanggo mateni Adipati Wirasaba. Kanjeng Sultan langsung ngirim utusan liyane nyusul gandhek sing kaping pisan supaya mbatalna prentahe Sultan mau. Ki Adipati Wirasaba wis tekan Desa (saiki mlebu Kawedanan Ambal, Purworejo). Wektu kuwi dina Setu Pahing mlebu dhuhur, Ki Adipati ngaso ing salah sijine omah warga ing desa iku, ing omah Balai malang iku Sang Adipati diparingi panganan lawuh pindhang, dhaging banyak, banjur jarane ditaleni ing pekarangan omah iku.
Nalika lagi mangan, rombongan mau wis teka ngadeg ing ngarepe Adipati.
Sang Adipati takon, “Ana prerntah apa para gandhek, ketone ana berita penting sing kudu disampekna?”
Para utusan mangsuli, “Mangga diterusake dhisik, yen wis rampung mangan tak wenehi ngerti.”
Ora suwe gandhek keloro katon saka adohan nglambekake tangane, maksude supaya Adipati Wirasaba ora sida dipateni. Nanging tandha kuwi ditanggepi keliru, ngertine tandha mau supaya cepet mateni Sang Adipati sahingga gandhek sing kepisn langsung nancepake kerise meng wetenge Adipati Wirasaba.
Nalika gandhek sing keloro teka ing panggonan iku, dheweke dadi gela lan ngomong, “Wis tak wenehi tandha supaya dibatalake, lha ngapa dilakoni?”
Gandhek kepisan gela, “ Dakkira kowe mewenehi tandha supaya ora usah ngenteni kowe, amarga iku banjur daklaksanakake tugas Kanjeng Sultan. Adipati Wirasaba sing sing wis arep mati ngomong, “Para gandhek, ora usah nyalah-nyalahna. Kabeh iku wis takdire gusti alloh. Aku ikhlas ntrima, ngomongna marang kanjeng sultan pas gandek keloro teka aku wis dipateni wis saiki balik marang Pajang.”
Marang para sentana sing nyertai, Adipati weling, ”Para anak putuku, keturunanku kabeh, yen padha lunga-lunga aja pas dina Setu Pahing, aja mangan dhaging banyak , aja manggon ing omah sing ana balai malang lan aja numpak jaran dhawuk”.
Ora let suwe Sang Adipati mati. Nalika kedadean iku, tali jaran dhawuk titian Adipati copot. Amarga jaran iku wis biasa nglewati dalan-dalan iku, dheweke banjur bali ing kandhange ing Wirasaba. Nalika tekan Kadipaten, para keluarga kaget weruh jaran Sang Adipati bali dhewe. Keluarga ngertine Sang Adipati mlaku ing burine, nanging wis dienteni ora metu-metu dadine padha bingung lan kuwatir. Ana sing arep nyusul menyang ing Pajang, nglewati dalan sing kerep diliwati Kanjeng Sultan, ora sengaja pethukan karo abdi dalem sing mlayune dhisik nalika kedadean iku. Dicritakake kabeh kadadean, sawise diadusi mayite Adipati digawa bali ing Wirasaba. Mayite Sang Adipati dikubur ing pasarehan Pekiringan.
Iku asal-usaling kapercayan pantangan dina Setu Pahing padha lunga, kanggo warga Banyumas khususe sing isih nduweni trah Adipati Wirasaba. Ana sing nambahi maneh ninggale Raden Yudanegara I, Bupati Banyumas V lan Raden Yudanegara II. Bupati Banyumas VII sing ninggal ing dina Setu Pahing. Kapercayan iku wis tau dimanfaatake dening pasukan Pangeran Diponegoro ora langsung nyerang, nanging ngenteni dina Setu Pahing. Jaman ganti jaman, akeh wong kang ora percaya. Akeh nonoman saiki sing pandhangane kabeh dina kuwi apik, anane musibah kapan wae iku wis dadi takdhire Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Kepercayaan iku banjur kang nerusake ya wong-wong tuwa sing gemiyen lan sing esih percaya bae marang larangan Wirasaba ora oleh bebesanan karo Toyareka. Ing jaman siki ya akeh bocah-bocah enom lanang wadon kang kurang kepercayaanne marang cerita ipat-ipate Adipati Wirasaba.

Unsur Naratif Cerita Rakyat Babad Wirasaba


S1. Adipati wirasaba I memimpin didaerah Banyumas pada zaman Majapahit.
S2. Adipati wirasaba mempunyai kekuasaan pada tahun 1413-1433.
S3. Adipati wirasaba mempunyai nama yaitu Raden wirohudoyo.
S4.Pemerintahan kadipaten diteruskan turun – temurun sampai masa pemerintahan kasultanan Pajang.
S5. Pada masa pemerintahan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya.
S6. Adipati wirasaba VI memimpin Kadipaten wirasaba.
S7. Adipati wirasaba VI bernama Raden Bagus Suwarga dengan gelar Raden Adipati Wargahutama I.
S8. Adipati Wargahutama mempunyai empat anak, putra dua dan putri dua.
S9. Anak Adipati putri pertama menikah dengan Raden Jaka Kaiman.
S10. Raden Jaka Kaiman anak dari Banyaksasro, Adipati Pasir Luhur.
S11. Banyaksasro anak angkat dari Ki Mranggi dari Kejawar.
S12. Sultan Pajang menginginkan putri para Adipati.
S13. Putri para Adipati mau dijadikan selir Kasultanan Pajang.
S14. Adipati Wargahutama mengirimkan putrinya kePajang.
S15. Putri Adipati Wargahutama dinikahkan dengan putra Demang Toyareka.
S16. Putri Adipati Wargahutama dicerai, karena tidak pernah rukun dengan putra Demang Toyareka.
S17. Putri Adipati Wargahutama telah diserahkan kepada Sultan.
S18. Adipati Wargahutama pulang ke Wirasaba.
S19. Ki Demang Toyareka memfitnah Adipati Wargahutama.
S20. Sultan Pajang memerintahkan mantri anom agar mengejar Adipati Wirasaba.
S21. Sultan menanyakan kepada putri Adipati Wirasaba, tentang kebenaran cerita dari Ki Demang Toyareka.
S22. Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya.
S23. Sultan memerintahkan Gandek yang lain agar menyusul supaya Gandek yang pertama tidak membunuh Sang Adipati.
S24. Adipati Wirasaba telah sampai didesa Ambal Purworejo.
S25. Adipati Wirasaba istirahat disalah satu warga diNgambal.
S26. Adipati Wirasaba disuguh makanan pindhang, daging banyak, dibawah rumah balai malang.
S27. Gandek berdiri dihadapan Adipati Wirasaba.
S28. Adipati Wirasaba bertanya kepada Gandek dari Pajang.
S29. Gandek mempersilahkan Adipati Wirasaba untuk menyelesaikan jamuannya dahulu.
S30. Gandek dari kerajaan yang kedua datang melambaikan tangan kepada Gandek kerajaan yang sedang menunggui sang Adipati.
S31. Gandek pertama salah pengertian dan langsung menusukan kerisnya dibagian perut Adipati Wirasaba.
S32. Adipati Wirasaba tersungkur jatuh.
S33. Gandek kedua datang ketempat kejadian.
S34. Gandek kedua menjelaskan kepada Gandek pertama supaya tanda tadi Adipati jangan dibunuh.
S35. Kedua Gandek tersebut saling adu mulut.
S36. AdipatiWirasaba yang akan meninggal berbicara.
S37. Adipati Wirasaba memberi pengertian kepada kedua Gandek agar tidak saling menyalahkan.
S38. Adipati Wirasaba sudah menerima sebagai takdir dari allah swt.
S39. Adipati Wirasaba menyuruh kedua Gandek agar pulang ke Pajang.
S40. Adipati Wirasaba berpesan kepada anak cucu keturunannya agar tidak berpergian jauh pada hari sabtu pahing, tidak boleh makan daging banyak, tidak boleh mendirikan rumah balai malang dan naik kuda dawuk yang memakai iket bangau tulak.
S41. Adipati setelah memberikan pesan lalu meninggal dunia.
S42. Kuda Adipati Wirasaba pulang ke Wirasaba sendiri.
S43. Keluarga Adipati Wirasaba kaget setelah melihat kuda dawuknya pulang tanpa Sang Adipati.
S44. Abdi Adipati Wirasaba menyusul Adipati ke Pajang melalui jalan yang sering dilewati Adipati.
S45. Abdi Adipati Wirasaba bertemu dengan rombongan pembawa jenazah Sang Adipati.
S46. Adipati Wirasaba dikubur di pesarean Pekiringan.
S47. Adipati Wirasaba menganjurkan bahwa warga Banyumas tidak boleh berpergian pada hari sabtu pahing.
S48. Raden Yudanegara I bupati BanyumasV, ia meninggal pada hari sabtu pahing.
S49. Bupati banyumas VII juga meninggal pada hari sabtu pahing.
S50. Pangeran Diponegoro juga mempercayai kepercayaan orang Banyumas tentang hari sabtu pahing untuk strategi dalam perang.
S51. Para pemuda – pemudi zaman sekarang sudah jarang yang mempercayai tentang kesakralan hari sabtu pahing.Motif Pelaku Dalam Cerita Rakyat Babad Wirasaba

I. Motif Pemberian Nama
Adipati wirasaba VI bernama Raden Bagus Suwarga dengan gelar Raden Adipati Wargahutama I.

II. Motif Pemfitnahan
Ki Demang Toyareka memfitnah Adipati Wargahutama.

III. Motif Pencarian
Sultan Pajang menginginkan putri para Adipati.

IV. Motif Percintaan
1. Anak Adipati putri pertama menikah dengan Raden Jaka Kaiman
2. Putri Adipati Wargahutama sudah dinikahkan dengan putra Demang Toyareka.

V. Motif Perjanjian
Adipati Wirasaba berpesan kepada anak cucu keturunannya agar tidak berpergian jauh pada hari sabtu pahing, tidak boleh makan daging banyak, tidak boleh mendirikan rumah balai malang dan naik kuda dawuk yang memakai iket bangau tulak.

VI. Motif Perceraian.
Putri Adipati Wargahutama dicerai, karena tidak pernah rukun dengan putra Demang Toyareka.

VII. Motif Pengembaraan.
Sultan Pajang memerintahkan mantri anom agar mengejar Adipati Wirasaba.

VIII. Motif Kejujuran.
Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya.

IX. Motif Pembunuhan.
Gandek pertama salah pengertian dan langsung menusukan kerisnya dibagian perut Adipati Wirasaba.

X. Motif Penjelasan.
Gandek kedua menjelaskan kepada Gandek pertama supaya tanda tadi Adipati jangan dibunuh.


Fungsi Pelaku Dalam Cerita Rakyat Babad Wirasaba


1. Seorang ahli keluarga meninggalkan rumah. (Definisi: ketiadaan. Lambang:B)
 Adipati Wirasaba meninggalkan rumah dan berangkat ke Pajang untuk mengirimkan putrinya untuk dijadikan selir.

2. Satu larangan diucapkan kepada wira.(Definisi:larangan. Lambang Y)
 Adipati Wirasaba berpesan kepada anak cucu keturunannya agar tidak berpergian jauh pada hari sabtu pahing, tidak boleh makan daging banyak, tidak boleh mendirikan rumah balai malang dan naik kuda dawuk yang memakai iket bangau tulak.

3. Larangan dilanggar.(Definisi :pelanggaran. Lambang :Tt)
 Raden Yudanegara I bupati BanyumasV, ia meninggal pada hari sabtu pahing. Bupati banyumas VII juga meninggal pada hari sabtu pahing

4. Penjarah membuat untuk meninjau (Definisi: tinjauan.Lambang :E)
 Sultan menanyakan kepada putri Adipati Wirasaba, tentang kebenaran cerita dari Ki Demang Toyareka. Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya

5. Penguasa menerima maklumat tentang mangsanya.(D:penyampaian.Lambang : C)
 Demang Toyareka menghadap Sultan menyampaikan pesan bahwa Adipati telah berbohong kepadanya yang mengirimkan putrinya secara paksa ke Pajang agar menjadi selir keraton, demang Toyareka juga memberikan penjelasan bahwa putri Adipati masih menjadi istrinya.

6. Penjarah mencuba memperdaya mangsanya dengan tujuan untuk memilikinya atau memiliki kepunyaanya (Definisi: muslihat lambang NN).
 Mendengar berita bahwa Adipati Wirasaba akan mengirimkan mantan menantunya ke Pajang maka demang Toyareka berniat memfitnah Adipati Wirasaba. Dengan diam-diam demang Toyareka membuntuti Adipati Wirasab lewat jalur utara agar tidak diketahui oleh Adipati Wirasaba.

7. Mangsa terperdaya dan dengan demikian tanpa pengetahuanya membantu musuhnya (Definisi: muslihat. Lambang O)
 Adipati Wirasaba bertanya kepada Gandek dari Pajang. Gandek mempersilahkan Adipati Wirasaba untuk menyelesaikan jamuannya dahulu.

8. Pennguasa menyebabkan kesusahan pada seorang ahli. (Definisi kejahatan. L : A)
 Demang Toyareka memfitnah Adipati Wirasaba, dan mengadukan bahwa Adipati Wirasaba telah menipu Sultan.

9. Kecelakaan ia dibenarkan pergi atau diutuskan. D :penghubung.L : Bb)
 Adipati Wargahutama mengirimkan putrinya kePajang.

10. Pencari bersetuju atau memutuskan untuk bertindak balas.(Definisi :permulaan tindak balas.lambang C)
 Mendengar pengakuan dari putrid Adipati Wirasaba tentang kebenaran ayahnya dan dirinya yang masih janda perawan, maka Sultan mengirimkan Gandek penyelamat agar Gandek pertama tidak membunuh Adipati Wirasaba.

11. Wira meninggalkan rumah(Definisi: pemergian. Lambang L)
 Adipati Wirasaba pergi ke Pajang untuk mengirimkan putrinya untuk dijadikan selir.

12. Wira diuji, disoal, diserang dan lain-lain yang menyediakan wira ke arah penerimaan sama ada sesuatu alat magis atau pembantu (Definisi : fungsi pertama donor. Lambang D) .

13. Wira bertindak balas kepada tindakan-tindakan bakal pemberi (Definisi :reaksi wira. Lambang E)
 Setelah kejadian pemfitnahan oleh Demang Toyareka, maka Adipati Wirasaba pun berpesan kepada anak cucu keturunannya. Tidak boleh menikah dengan orang Toyareka.

14. Wira memperoleh agen sakti.(D :pembekalan, pemerolehan alat sakti.L :F)

15. Wira disampaikan terdapatnya objek yang dicari.(D: perpindahan antar ruang.L :G)
 Kepulangan dari Pajang Adipati berniat mampir di Ngambal, dan Adipati disuguh oleh orang Ngambal.

16. Wira terlibat dalam pertarungan.(D :pergelutan. L :H)

17. Wira ditandai (D:penanda.L: 3)
 Gandek dari Kasultanan menusukan keris ke perut Adipati Wirasaba.

18. Penguasa dikalahkan.(D: kekalahan.L:I)
 Setelah Pemerintahan Majapahit jatuh ke tangan pemerintahan Pajang maka wilayah Kadipaten daerah Banyumas jatuh dibawah Kasultanan Pajang.
19. Kecelakaan atau kekurangan awal diatasi (Lambang :K)
 Gandek pertama salah pengertian dan langsung menusukan kerisnya dibagian perut Adipati Wirasaba.

20. Wira pulang (Definisi :Kepulangan. Lambang : Ii)
 Adipati Wargahutama pulang ke Wirasaba.

21. Wira dikejar (Definisi :pengejaran. Lambang Pr)
 Sultan Pajang memerintahkan mantri anom agar mengejar Adipati Wirasaba.

22. Wira diselamatkan.(D :penyelamatan.L : Rs)
 Sultan memerintahkan Gandek yang lain agar menyusul supaya Gandek yang pertama tidak membunuh Sang Adipati.

23. Wira yang tidak dikenali , Tiba ke negerinya atau ke negeri lain.(Definisi: kepulangan tanpa dikenali. Lambang O)
 Kuda Adipati Wirasaba pulang ke Wirasaba sendiri.

24. Wira palsu mempersembahkan tuntutan palsu.(Definisi Tuntutan palsu.Lambang:L)
 Demang Toyareka mengadukan bahwa putri Adipati Wirasaba masih menjadi menantunya, dan Adipati mencerai secara paksa untuk di kirim ke Pajang.

25. Suatu tugas yang susah dicadangkan kepada wira (Definisi :tugas berat.Lambang :M)
 Sultan menginginkan para Adipati dibawah pemerintahanya agar supaya mengirimkan seorang putri untuk dijadikan sebagai selir keraton.

26. Tugas diselesaikan.(D:penyelesaian.L:N)
 Gandek Kasultanan telah berhasil menyelesaikan tugas dari Sang Sultan untuk membunuh Adipati Wirasaba.

27. Wira dikenali(Definisi :pengecaman. Lambang Q)
 Pada waktu abdi Kadipaten menyusul Sang Adipati ke Pajang, Sang abdi menemui serombongan orang membawa jenazah ternyata jazad Sang Adipati Wirasaba yang telah meninggal dunia.

28. Wira palsu atau penjarah didedahkan(Definisi :Pendedahan.lambangX)
 Putri Adipati Wirasaba menjawab pertanyaan Sultan, bahwa apa yang dibicarakan Ki Demang Toyareka tidaklah benar adanya.

29. Wira diberi Rupa baru(Definisi: penjelmaan.lambang T)

30. Penguasa palsu dihukum.(D:hukuman.L:U) .
 Setelah Sultan mengetahui bahwa Demang Toyareka telah memfitnah Adipati Wirasaba, kemudian Sultan memberikan hukuman kepada Demang Toyareka melalui Gandek kasultanan. Akhirnya Demang Toyareka tewas di tangan Gandek Kasultanan Pajang.

31. Wira menaiki tahta.(D :perkawinan.L:W)
 Adipati wirasaba mempunyai nama yaitu Raden wirohudoyo.
Dan kekuasaan Pemerintahan kadipaten diteruskan turun – temurun sampai masa pemerintahan kasultanan Pajang.Pada masa pemerintahan Pajang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya.Kemudian pemerintahan di daerah Banyumas dipimpin oleh Adipati wirasaba VI, bernama Raden Bagus Suwarga dengan gelar Raden Adipati Wargahutama I.

Latarbelakang
Kesejarahan
Pada zaman Majapahit didaerah Banyumas dipimpin oleh Adipati Wirasaba I yang mempunyai kekuasaan pada tahun 1413-1433 yaitu Raden Adipati Wirohudoyo. Pemerintahan Kabupaten diteruskan turun temurun sampai pada masa pemerintahan Kesultanan Pajang. Pada masa pemerintahan Sultan Pajang I Hadiwijaya (1546-1582) Wirasaba dipimpin oleh Adipati Wirasaba VI yaiku Raden Bagus Suwarganduweni gelar Raden Adipati Wargahutama I.

Kekinian
Sekarang daerah Wirasaba telah menjadi sebuah kecamatan di dalam kabupaten Purbalingga.

ANALISIS CERITA RAKYAT BABAD WIRASABA MENGGUNAKAN TEORI NARATOLOGI OLEH VLADIMIR PROPP

PENDAHULUAN

A. Naratologi dalam Tinjauan Umum dan Perkembangannya
Naratologi bersal dari kata narratio dan logos (bahasa Latin). Narratio berarti cerita, perkataan, kisah, hikayat; logos berarti ilmu. Naratologi juga disebut teori wacan (teks) naratif. Baik naratologi maupun teori wacana (teks) naratif diartikan sebagai seperangkat konsep mengenai cerita dan penceritaan. Naratologi berkembang atas dasar analogi linguistik, seperti model sintaksis, sebagaimana hubungan antara subjek, predikat, dan objek penderita. Konsep-konsep yang berkaitan dengan narasi dan narator, demikian juga dengan wacana dan teks, berbeda-beda sesuai dengan para penggagasnya. Narasi baik sebagai cerita maupun penceritaan didefinisikan sebagai representasi paling sedikit dua peristiwa faktual atau fiksional dalam urutan waktu. Narator atau agen naratif (Mieke Bal dalam Ratna, 2004: 128) didefinisikan sebagai pembicara dalam teks, subjek secara linguistik, bukan person, bukan pengarang. Kajian wacana naratif dalam hubungan ini dianggap telah melibatkan bahasa, sastra, dan budaya yang dengan sendirinya sangat relevan sebagai objek ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora).
Dikaitkan dengan cerita dan penceritaan, maka hanya penceritaan yang memiliki identitas yang sama baik dengan wacana atau teks. Bal menyebutkan bahwa pembaca membaca wacana dan teks yang berbeda dari cerita yang sama. Perbedaan bukan semata-mata diakibatkan oleh perbedaan bahasa, tetapi bagaimana cerita ditampilkan kembali. Setiap orang, misalnya, akrab dengan cerita Jaka Tarub, tetapi tidak semua orang menikmati cerita tersebut melalui teks yang sama sebab teks tidak diceritakan dalam bahasa, melainkan melalui bahasa; diceritakan oleh narator, bukan pengarang. Dalam analisis diskursif yang termasuk dalam wilayah pascastruktural, analisis naratif merupakan bagian ideologi. Cerita dan penceritaan dimanfaatkan untuk melegitimasikan kekuatan dan kekuasaan bagi mereka yang memilikinya. Revolusi, restorasi, dan afirmasi terhadap kelompok tertentu tidak semata-mata dilakukan melalui kekuatan fisik, politik, dan ekonomi, tetapi juga melalui kata-kata, semboyan, dan wacana. Pada pahan pascastruktural, naratologi tidak membatasi diri pada teks sastra saja melainkan keseluruhan teks sebagai rekaman aktivitas manusia, sehingga kajiannya bersifat interdisipliner. Aktivitas kebudayaan pun sesungguhnya adalah teks yang dengan sendirinya dapat dianalisis sesuai dengan ciri-ciri teks. Visi sastra kontemporer memandang bahwa sebagai seni waktu, penceritaan menduduki posisi penting dalam memahami aktivitas kultural, dengan pertimbangan bahwa di satu pihak ceritalah yang menampilkan keseluruhan unsur karya; cerita sebagai tulang punggung karya.
Di pihak lain, dalam kaitannya dengan kebudayaan yang lebih luas, cerita berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas manusia sekaligus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Tanpa cerita, tanpa adanya kekuatan wacana dan teks, kebudayaan pun tidak ada. Dalam hubungan inilah dikatakan bahwa dunia kehidupan itu sendiri dianggap sebagai teks yang dengan sendirinya dapat dipahami melalui paradigma sebuah teks. Hampir keseluruhan genre sastra, khususnya genre yang dikategorikan ke dalam fiksi memanfaatkan unsur cerita dan penceritaan. Dalam karya sastra, unsur penceritaanlah yang lebih utama dalam wujud plot. Tanpa plot, wacana, dan teks, karya sastra hanya berfungsi sebagai fakta mengingat dunia factual semata-mata merupakan sistem model pertama untuk mengantarkan manusia pada dunia sistem model kedua, yaitu dunia fiksional. Dalam pembicaraan mengenai naratif, novel dianggap sebagai genre utama karena pemanfaatan struktur cerita dan penceritaan yang sangat kompleks dengan peralatan yang menyertainya seperti: kejadian, tokoh-tokoh, latar, tema, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dilihat dari media yang tersedia, novel juga merupakan objek yang paling memadai, paling luas, sehingga segala unsur penceritaan dapat dikemukakan. Novel adalah representasi dunia itu sendiri di mana manusia, baik sebagai penulis, pembaca, dan peneliti dapat melukiskan kualitas emosionalitas dan intelektualitasnya; suatu media yang sangat tepat dalam kaitannya dengan hakikat manusia sebagai homo faber. Teori sastra kontemporer memberikan wilayah yang sangat luas terhadap eksistensi naratif. Wilayah tersebut selain menjangkau novel, juga roman, cerpen, puisi naratif, gongeng, biografi, lelucon, mitos, epik, catatan harian, dan sebagainya. Naratif tidak dibatasi pada genre sastra, tetapi juga setiap bentuk cerita dalam media massa. Secara historis, Marie-Laure Ryan dan Ernst van Alphen (Makaryk, 1993: 110- 114) menyebutkan bahwa naratologi dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu:
1. periode prastrukturalis (hingga tahun 1960-an)
2. periode strukturalis (tahun 1960-an hingga tahun 1980-an)
3. periode pascastrukturalis (tahun 1980-an hingga sekarang).
Awal perkembangan teori narasi dapat dilacak Poetica Aristoteles (cerita dan teks); Henry James (tokoh dan cerita); Forster (tokoh bundar dan datar); Percy Lubbock (teknik naratif), dan Vladimir Propp (peran dan fungsi). Pada umumnya periode strukturalis terlibat ke dalam dikotomi fabula dan sjuzhet (cerita dan plot). Para pelopornya, di antaranya: Claude Levi-Strauss (struktur mitos), Tzvetan Todorov (historie dan discours), Claude Bremond (struktur dan fungsi), Mieke Bal (fabula, story, text). Greimas (tata bahasa naratif dan struktur actans). Shlomith Rimmon-Kenan (story, text, narration). Naratologi pascastrukturalis pada umumnya mendekonstruksi dikotomi parole dan langue, fabula, dan sjuzhet dengan ciri-ciri naratif nonliterer, interdisipliner, termasuk feminis dan psikoanalisis. Para pelopornya, di antaranya: Gerard Gennet (urutan, durasi, frequensi, modus, dan suara), Gerald Prince (struktur narratee), Seymoeur Chatman (struktur naratif), Jonathan Culler (kompetensi sastra), Roland Barthes (Kernels dan satellits), Mikhail Bakhtin (wacana polifonik), Hayden White (wacana sejarah), Marry Louise Pratt (tindak kata), Umberto Eco (wacana dan kebohongan), Jacques Derrida (dekonstruksi), Michel Foucault (wacana dan kekuasaan), Jean-Francois Lyotard (metanarasi), dan Jean Baudrillad (hiperealitas, pastiche). Berikut ini dibicarakan empat ahli naratologi, yaitu Propp, Levi- Strauss, Todorov, dan Greimas sebagai pelopor naratologi periode strukturalis.


B. Pelopor Naratologi Periode Struktutralisme dan Pahamnya
1. Vladimir Propp
Propp dianggap sebagai strukturalis pertama yang membicarakan secara serius struktur naratif, sekaligus memberikan makna baru terhadap dikotomi fabula dan sjuzhet. Objek penelitian Propp adalah cerita rakyat, seratus dongeng Rusia yang dilakukan tahun 1928 dan baru dibicarakan secara luas tahun 1958. Propp (1987: 93-98) menyimpulkan bahwa semua cerita yang diselidiki memiliki struktur yang sama. Artinya, dalam sebuah cerita para pelaku dan sifat-sifatnya dapat berubah, tetapi perbuatan dan peran-perannya sama.
Oleh karena itu, penelitian Propp disebut sebagai usaha untuk menemukan pola umum plot dongeng Rusia bukan dongeng pada umumnya. Menurutnya, dalam struktur naratif yang penting bukanlah tokoh-tokoh, melainkan aksi tokoh-tokoh yang selanjutnya disebut fungsi. Unsur yang dianalisis adalah motif (elemen), unit terkecil yang membentuk tema. Propp memandang sjuzhet sebagai tema bukan plot seperti yang dipahami oleh kaum formalis. Menurutnya, motif merupakan unsur yang penting sebab motiflah yang membentuk tema. Sjuzhet dengan demikian hanyalah produk dari serangkaian motif. Motif dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pelaku, perbuatan, dan pendeita yang kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur tetap (perbuatan) dan unsur yang berubah (pelaku dan penderita). Dalam hubungan ini yang penting adalah unsur yang tetap (perbuatan) yaitu fungsi itu sendiri. Propp mengemukakan bahwa fungsi merupakan unsur yang stabil, tidak tergantung dari siapa yang melakukan.
Di sini, persona bertindak sebagai variabel. Propp menyimpulkan bahwa jumlah fungsi yang terkandung dalam dongeng yang ditelitinya maksimal 31 fungsi yang dikelompokkan ke dalam tujuh ruang tindakan atau peranan, yaitu: (1) penjahat, (2) donor, (3) penolong, (4) putri dan ayahnya, (5) orang yang menyuruh, (6) pahlawan, dan (7) pahlawan palsu. Menurut Propp (1987: 93-94) dan Teeuw (1985: 290-294), tujuan Propp bukan tipologi struktur tetapi melalui struktur dasar dapat ditemukan bentuk-bentuk purba. Dengan kalimat lain, dengan menggabungkan antara struktur dan genetiknya (struktur mendahului sejarah), maka akan ditemukan proses penyebarannya kemudian. Model Propp mendasari penelitian dari Greimas, Bremond, dan Todorov.

2. Levi-Strauss
Berbeda dengan Propp, Levi-Strauss lebih memberikan perhataiannya pada mitos. Levi Strauss menilai cerita sebagai kualitas logis bukan estetis. Ia mengembangkan istilah myth dan mytheme melalui jangkauan perhatiannya terhadap mitos yang terkandung dalam setiap dongeng, baik secara bulat maupun fragmentasi. Menurutnya, mitos adalah naratif itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek kebudayaan tertentu.
Pada dasarnya mitos merupakan pesan-pesan kultural terhadap anggota masyarakat. Dengan kalimat lain, Levi-Strauss menggali gejala di balik material cerita, sebagaimana tampak melalui bentuk-bentuk yang telah termodifikasikan, dan harus direkonstruksi melaluinya. Mytheme yang mungkin susunannya tidak teratur, sebagaimana dekronologisasi kejadian dalam plot, maka tugas penelitilah untuk menyusun kembali sehingga dikemukakan makna karya yang sesungguhnya. Pendekatan antropologi sastra, melalui struktural, khususnya konsep-konsep oposisi biner, tabu, dan incest, misalnya, dilakukan terhadap mitos Oedipus.
Di satu pihak, oposisi biner didasarkan atas kenyataan bahwa manusia secara kodrati memiliki kecenderungan untuk berpikir secara dikotomis, seperti laki-laki perempuan, bumi langit, dan sebagainya. Pelarangan perkawinan di antara keluarga secara logis memaksa manusia untuk mencari pasangan di luar keluarga yang pada gilirannya akan membentuk ikatan-ikatan baru, sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang lain. Berhubungan dengan pembicaraan strukturalisme, Levi-Strauss menyatakan bahwa struktur bukanlah representasi atau subtitusi realitas. Struktur dipahaminya sebagai realitas empiris itu sendiri yang tampil sebagai organisasi logis yang disebut sebagai isi. Oleh karena itulah, disebutkan bahwa isi tidak bisa terlepas dari bentuk tersebut, dan sebaliknya.

3. Tzvetan Todorov
Disamping memperjelas perbedaan antara fabula dan tsuzhet, Todorov (1985: 11-53) mengembangkan konsep historie dan discours yang sejajar dengan fabula dan stuzhet. Dalam menganalisis tokoh-tokoh, Todorov menyarankan untuk melakukannya melalui tiga dimensi, yaitu: kehendak, komunikasi, dan partisipasi. Menurutnya, objek formal puitika bukan interpretasi atau makna, melainkan struktur atau aspek kesastraan yang terkandung dalam wacana. Dalam analisis harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu (1) aspek sintaksis, meneliti urutan peristiwa secara kronologis dan logis, (2) aspek semantik, berkaitan dengan makna dan lambang, meneliti tema, tokoh, dan latar, dan (4) aspek verbal, meneliti sarana-sarana seperti sudut pandang, gaya bahasa, dan sebagainya. Konsep Todorov yang lain adalah in presentia dan in absentia. Konsep pertama menyatakan hubungan unsur yang hadir bersama, secara berdampingan, sebagai hubungan konfigurasi atau konstruksi.
Konsep kedua menyatakan hubungan yang salah satu faktornya tidak hadir, sebagai hubungan makna dan perlambangan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya antarhubungan adalah kausalitas. Tokoh menunjukkan tokoh lain sebagai antitesis (in praesentia). Sebaliknya tokoh juga dapat menunjuk sesuatu yang lain di luar struktur naratif (in absentia). Todorov membedakan antara sastra sebagai ilmu mengenai sastra (puitika) dan sastra dalam kaitannya dengan disiplin yang lain, sastra sebagai proyeksi, seperti: psikologi sastra, sosiologi sastra, studi biografi, kritik fenomenologis, dll.


4. Greimas
Objek penelitian Greimas tidak terbatas pada genre tertentu, yaitu dongeng, tetapi diperluas pada mitos. Dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang hampir sama, Greimas (dalam Abdullah, 1999: 11-13; Ratna: 2004: 137- 140) memberikan perhatian pada relasi, menawarkan konsep yang lebih tajam dengan tujuan yang lebih universal, yaitu tata bahasa naratif universal. Greimas lebih mementingkan aksi dibandingkan dengan pelaku. Tidak ada subjek di balik wacana. Yang ada hanyalah subjek, manusia semu yang dibentuk oleh tindakan yang disebut actans dan acteurs. Berbeda dengan actans yang terbatas fungsinya dalam struktur naratif, acteurs merupakan kategori umum. Dia mencontohkan: John dan Paul memberikan apel kepada Mary. John dan Paul adalah dua acteurs tetapi satu actans. John dan Paul juga merupakan pengirim. Mary sebagai penerima. Apel adalah sebagai objek. Dalam kalimat John membelikan dirinya sendiri sebuah baju, John adalah satu acteu yang berfungsi sebagai dua actans, baik sebagai pengirim maupun penerima. Kemampuan Greimas dalam mengungkap struktur actas dan acteurs menyebabkan teori struktur naratologinya tidak semata-mata bermanfaat dalam menganalisis teks sastra melainkan juga filsafat, religi, dan ilmu sosial lainnya. Tiga puluh satu fungsi dasar analisis Propp disederhanakan menjadi dua puluh fungsi yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga struktur, yaitu struktur berdasarkan perjanjian, struktur yang bersifat penyelenggaraan, dan struktur yang bersifat pemutusan.
Demikian juga tujuh ruang tindakan disederhanakan menjadi enam actans (peran, pelaku, para pembuat) yang dikelompokkan menjadi tig pasangan oposisi biner, yaitu subjek dengan objek, kekuasaan dengan orang yang dianugerahi atau pengirim dan penerima, dan penolong dengan penentang. Actans merupakan peran-peran abstrak yang dapat dimankan oleh seorang atau sejumlah pelaku. Actans merupakan struktur dalam, sedangkan acteurs merupakan struktur luar. Acteurs merupakan manifestasi kongkret actans. Oleh karena itu, artikulasi acteurs menentukan dongeng tertentu, sedangkan struktur actans menentukan genre tententu. Acteurs yang sama pada saat yang berbeda-beda dapat merepresentasikan actans yang berbeda-beda. Sebaliknya, actans yang sama terbentuk oleh acteur yang berbeda-beda. Untuk menyederhanakan konsep-konsep tersebut di atas, maka dalam kritik sastra Indonesia istilah fabula dan sjuzet sebagai konsep dasar dari naratologi ditafsirkan dengan istilah cerita dan penceritaan.
Dalam penceritaanlah terkandung wacana dan atau teks. Penceritaan memiliki identitas yan hampir sama dengan wacana, tek, dan plot. Cerita adalah bahan kasar, perangkat peristiwa, seperti ringkasan cerita atau sinopsis. Wacana adalah cerita yang telah disusun kembali tetapi lebih banyak berkaitan dengan unsur bahasa , sebagai model pertama. Adapun teks adalah susunan peristiwa yang sesungguhnya; susunan kejadian yang didominasi oleh kualitas literer, sebagai model kedua.
Analisis stuktural dapat berupa kajian yang menyangkut relasi unsur-unsur dalam mikroteks, satu keseluruhan wacana dan relasi intertektual (Hartoko & Rahmanto, 1986:36).
Struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, 1981 :68).
Teks – teks naratif ialah semua teks yang tidak bersifat dialog dan yang isinya merupakan suatu kiisah sejarah, sebuah deretan peristiwa. (J.V Luxemburg, Mieke Bal, Willem G. Weststeijn).
Fungsi adalah tindak seorang tokoh yang dibatasi dari segi maknanya untuk jalan lakonnya. (Vladimir Propp).

Bima Maneges

Bima Maneges

Kaya sing wis dingerteni, Bratasena ksatriya sing kasil nyecep ngelmu ngenani kasampurnaning urip marang sang Dewa Ruci ing telenging samudra minangkalbu. Nalika ngelmu iku ditrapake marang bebrayan agung ing Negara Ngamarta, Werkudara krasa yen manungsa ing Negara Ngamarta akeh sing rusak, akeh sing pada ora manut maneh marang aturan kang wis ana ing Ngamarta. Mula saka iku Negara dadi rusak, bubrah lan akeh bebendu, memala, lan bencana.
Ngerteni kahanan sing kaya mengkono, akeh para tetungguling Negara Ngamarta sing oncat saka Negara kanthi tekad lan niyate dhewe-dhewe. Semar lan Werkudara lunga nglambrang saka Ngamarta, ndonga mring gusti supaya bisa ngadhepi perkara ing Ngamarta.
Nalikane Werkudara ndonga mring gusti, tapa ing telenging alam sunyaruri, dheweke ketemu Sang Hyang Wenang. Ing kalodhangan iku, Hyang Wenang ndangu marang ruwet renteng sing disangga Werkudara. Sang Panenggak Pandhawa ngandharake yen sawise ngelmu kasampurnan iku ditrapake ing Ngamarta, pranyata ekeh wong sing rusak lan ngrusak Negara awit saka kacamata ngelmune Werkudara. Negarane katon semrawut ora ana sing bisa ngatur kauripan kang tentrem kaya biyen.
Kanthi wicaksana Sang Hyang Weuang paring pemut marang Werkudara, yen isen-isen ngalam ndonya ki yen disawang nganggo ngelmu kasampurnan mesthi wae ora bakal sampurna. Kabeh mau nduweni kekurangan dhewe-dhewe. Sing bisa dilakoni mung mulang wuruk ing sasama supaya bisa dadi manungsa kang utama. Nuntun manungsa supaya mestuti mring gusti kang bisa ngucalake lelakon kang ora becik.
Rumangsa marem anggone antuk wangsulan saka Sang Hyang Wenang, Werkudara mulih ing ngalam Arcapada. Jibahan anyar sing disangga saya abot yaiku kudu njejegake pranatan Negara Ngamarta sing wis remuk lan ndandani warga Negara Ngamarta.
Tanpa dinyana, ana ratu raseksa utusane Prabu Suyudana kanggo ngorak-arik Negara Ngamarta kang jenenge Prabu Tejalelana. Anggone ngamuk, Prabu Tejalelana ditandhingi Raden Janaka nanging kalah ing palagan. Sing bisa mungkasi gawe yaiku Semar sing uga bubar oncat saka Ngamarta saperlu maneges mring gusti. Prabu Tejalelana bisa dibrastha badhar sejatining wujud dadi Togog Tejamantri. Kanthi sirnaning Prabu Tejalelana, kahanan Negara. Ngamarta pulih tentrem ora ana maneh polatan kang agawe geger Ngamarta.

KOMPETENSI DASAR YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELAJARAN MENYIMAK EKSTENSIF MELALUI SEBUAH PERCAKAPAN

KOMPETENSI DASAR YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELAJARAN MENYIMAK EKSTENSIF MELALUI SEBUAH PERCAKAPAN

PENDAHULUAN

A. Prinsip, Pendekatan, Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa.
Pengajaran bahasa adalah suatu kegiatan berusaha, bertujuan, dan dilakukan dalam ruang lingkup suatu lembaga pendidikan formal. Karena itu, pengajaran bahasa memerlukan pula pedoman, aturan, prosedur, dan tata cara pelaksanaan inilah yang dalam istilah metodologi pengajaran disebut prinsip, pendekatan, metode, dan teknik pengajaran yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran bahasa.
Dalam dunia kemiliteran, semua siasat, kebijaksanaan, rencana untuk mencapai tujuan (misalnya merebut daerah yang diduduki musuh) disebut strategi, yakni strategi pertempuran. Konsep dan istilah ini kemudian digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya pengajaran, menjadi strategi pengajaran atau strategi pembelajaran atau strategi proses belajar mengajar. Jika kita kembali kepada uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip, pendekatan, metode, dan teknik pengajaran adalah komponen strategi pengajaran/ pembelajaran/ belajar mengajar. Dengan kata lain, membicarakan strategi belajar mengajar adalah membicarakan prinsip-prinsip pengajaran, pendekatan-pendekatan pengajaran, metode-metode pengajaran, dan teknik-teknik pengajaran, dan komponen-komponen pendukung.

B. Pengertian Strategi Pembelajaran.
Strategi Pembelajaran yaitu Suatu tindakan praktek mengenai cara-cara membelajarkan siswa supaya dapat mencapai tujuan instruksional secara efisien dan efektif.
ISI

Teknik pembelajaran yang saya susun mengenai rangkaian kompetensi dasar tentang materi pembelajaran dibawah ini menggunakan teknik pembelajaran menyimak ekstensif yang mengacu pada metode pembelajaran langsung. Dengan contoh soal siswa menyimak sebuah rangkaian percakapan.
Standar Kompetensi :
- Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan dalam berbagai ragam bahasa Jawa.
Kompetensi Dasar :
- Mendengarkan dan memahami percakapan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah dan dirumah / masyarakat.
Indikator :
- Siswa mampu mengungkapkan isi percakapan secara lisan maupun tulis dalam berbagai ragam bahasa jawa.
- Siswa mampu mengajukan dan menjawab pertanyaan sesuai konteks pembicaraan.
Materi Pokok :
- Teks percakapan tentang kegiatan disekolah dan dirumah antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan masyarakat/orang tua.

Keterangan:
 Percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih, dengan cara bercakap – cakap dan bisa menanggapi secara langsung . Dalam hal menyimak percakapan cara penulisannya yaitu : yang berbicara dan yang menanggapi diberi sepasi menggunakan tanda titik dua, yang dibicarakan diapit dengan menggunakan tanda pangkat ( tanda petik ).

Contoh teks soal yang akan disimak para siswa, yang diputar menggunakan media audio dan alat bantu yang lain.

PITEPUNGAN ING SEKOLAHAN

Agus : “Kok lungguh ijen, apa ora ana kanca Mas ?”
Bambang : “Ora ana, lha kowe kok ijen wae kancamu ana ngendi ?”
Agus : “Yen sing nunggal kelas iki aku durung duwe kanca, kancaku sing nunggal SD biyen beda kelas.”
Bambang : “Wah yen ngono padha. O, iya ditepungake jenengku Bambang, yen kowe sapa jenengmu ?”
Agus : “Aku Agus Waluya, omahmu ngendi mbang ?”
Bambang : “Omahku ana ing Pekudhen, saburine Lawang Sewu kuwi lho !”
Agus : “Wah, saben dina bisa ndeleng Lawang Sewu ?”
Bambang : “Bener, nanging marga wis kulina ya ora ana sing ngramake dadi wis biasa, yen Agus omahe ngendi ?”
Agus : “Omahku ana ing poncol, sakiwane setasiun, ndilalah awake mapan ing sacedhake bangunan kunan ing semarang iki. Apa kowe ngerti sejarahe gedhung Lawang Sewu kuwi mbang ?”
Bambang : “Wah aku ora ngerti, mbok menawa eyangku priksa, ngertiku marga lawange akeh banget mula diarani Lawang Sewu. Yen kowe ngerti sejarahe Setasiun Poncol kuwi ?”
Agus : “Yen mbangune kapan, sapa sing mbangun aku ora ngerti. Nanging sing mesthi wiwit biyen nganti saiki papan iku kanggo mandhege sepur, bener ta ?!”
Bambang : “Bener, bener Gus !” E, kae wis mlebu maneh ayo enggal tata-tata baris !”
Agus : “Ayo…….!”

Contoh soal pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa dalam materi menyimak percakapan di atas.
Pertanyaan :
1. Sapa sing nindakake pacelathon kasebut ?
2. Kapan pacelathon iku ditindakake ?
3. Bocah loro mau kelas pira ?
4. Sapa sing miwiti guneman ?
5. Apa sing pada diomongake ?
6. Omahe sapa sing cedhak setasiun Poncol ?
7. Omahe sapa sing cedhak Lawang Sewu ?
8. Miturut dheweke, ana rong bab sing dirasakake padha, bab apa wae ?
9. Bangunan kuna apa sing ana sacedhake Lawang Sewu ?
10. Kajaba Setasiun Poncol, setasiun ngendi sing ana Semarang ?

Cara pelaksanaan mengenai contoh soal diatas yang menggunakan teknik pembelajaran menyimak secara ekstensif yang mengacu pada metode pembelajaran langsung, berikut penjelasannya :
Penjelasan mengenai teknik pembelajaran menyimak secara ekstensif :
Tujuan :
Siswa dapat meramu informasi dengan cermat, cepat, dan tepat dari berbagai informasi yang mereka dengar/simak dengan topik yang sama. Siswa mendengarkan berbagai informasi dari cerita guru, kaset, tv, pidato orang lain dengan topik yang sama, dan sebagainya sambil memahami makna informasi tersebut kemudian meramu informasi itu berdasarkan pemahamannya sendiri.
Alat yang digunakan :
Kaset, tape recorder, dan alat bantu yang lain.
Kegiatan teknik pembelajaran ini dilaksanakan secara penjelasan perseorangan yang nantinya dapat dibentuk beberapa kelompok. Dengan sebuah susunan cara pelaksanaannya dibawah ini, dengan materi soal tentang menyimak sebuah percakapan.

Cara pelaksanaan :
1. Guru memberikan pengantar singkat tentang pelaksanaan teknik pembelajaran hari itu.
2. Putarkanlah rekaman informasi mengenai percakapan yang dirangkai diatas.
3. Siswa menyimak informasi tersebut.
4. Siswa secara berkelompok disuruh untuk mendengarkan langsung rekaman soal percakapan yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok didepan kelas.
5. Siswa mengidentifikasikan berbagai informasi yang diterimanya berdasarkan tempat, pelaku (siapa dengan siapa), waktu, tentang apa, mengapa, bagaimana, dan bermakna apa.
6. Siswa mendiskusikan hasil identifikasi ke dalam kelompok.
7. Siswa melaporkan hasil diskusi tersebut di depan kelas dan kelompok lain memberikan tanggapan maupun penilaian.
8. Siswa menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran yang mereka lakukan pada hari itu.

Penjelasan mengenai metode pembelajaran langsung :
Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah.
Langkah-langkah yang disusun :
1. Pembelajaran dimulai dengan dialog atau humor yang pendek dalam bahasa jawa dengan gaya bahasa yang santai dan nonformal.
2. Materi mula-mula disajikan secara lisan dengan gerakan atau isyarat tertentu, dramatisasi, dan gambar-gambar.
3. Tanya jawab berdasarkan bahasa yang dipelajari dengan memberikan contoh yang merangsang siswa.
4. Tata bahasa diajarkan secara induktif.
5. Kata-kata digunakan dalam percakapan-percakapan.
6. Siswa yang sudah maju diberi bacaan sastra untuk pemahaman dan kenikmatan tetapi bahasa dalam bacaan tidak dianalisis secara struktural atau sistematis.
7. Budaya yang relevan diajarkan secara induktif.


KESIMPULAN

Menanggapi tentang pembuatan kompetensi dasar (Mendengarkan dan memahami percakapan dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekolah dan dirumah / masyarakat), yang saya susun diatas dengan diikuti beberapa indikatornya diharapkan (Siswa mampu mengungkapkan isi percakapan secara lisan maupun tulis dalam berbagai ragam bahasa jawa, Siswa mampu mengajukan dan menjawab pertanyaan sesuai konteks pembicaraan ) disertai sebuah contoh soal tentang percakapan. Nantinya percakapan tersebut akan disimak oleh para siswa menggunakan teknik pembelajaran menyimak ekstensif yang mengacu pada metode pembelajaran langsung, dan melalui pengawasan guru. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan simakan percakapan tersebut dengan menjawab beberapa contoh soal diatas. Semoga apa yang saya susun tentang kompetensi dasar berserta rancangannya dapat bermanfaat bagi para pembaca.


DAFTAR PUSTAKA

Suyatno. Teknik Pembelajaran Bahasa dan Sastra, Penerbit SIC, Surabaya 2004.

Tim Sosialisasi KTSP, Pinter Basa Jawi, Sumber ilmu, Semarang 2007.

Drs. Rustono, Strategi Mengajar Masa Kini.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Teori Pembelajaran bahasa ,1997.

ASPEK MAKNA DALAM KAITANNYA DENGAN SEMANTIK

ASPEK MAKNA DALAM KAITANNYA DENGAN SEMANTIK

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia. Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan dikaji dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Semantik merupakan salah satu bidang semantik yang mempelajari tentang makna. Pada bagian selanjutnya dari makalah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengertian makna, aspek-aspek makna dan keterkaitannya dengan beberapa jenis makna yang dipelajari dalam semantik.


PEMBAHASAN
A. Pengertian Makna
Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Mansoer Pateda (2001:79) mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullman (dalam Mansoer Pateda, 2001:82) mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini Ferdinand de Saussure ( dalam Abdul Chaer, 1994:286) mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik.
Dalam Kamus Linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi :
1. maksud pembicara;
2. pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia;
3. hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya,dan
4. cara menggunakan lambang-lambang bahasa ( Harimurti Kridalaksana, 2001: 132).
Bloomfied (dalam Abdul Wahab, 1995:40) mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin (1998:50) mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahsa dengan bahasa luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahsa sehingga dapat saling dimengerti.
Dari pengertian para ahli bahsa di atas, dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata.
B. Aspek-aspek Makna
Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada empat hal, yaitu :
1. Pengertian (sense)
Pengertian disebut juga dengan tema. Pengertian ini dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Lyons (dalam Mansoer Pateda, 2001:92) mengatakan bahwa pengertian adalah sistem hubungan-hubungan yang berbeda dengan kata lain di dalam kosakata.
2. Nilai rasa (feeling)
Aspek makna yang berhubungan dengan nilai rasa berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan.dengan kata lain, nilai rasa yang berkaitan dengan makna adalah kata0kata yang berhubungan dengan perasaan, baik yang berhubungan dengan dorongan maupun penilaian. Jadi, setiapkata mempunyai makna yang berhubungan dengan nilai rasa dan setiap kata mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan.
3. Nada (tone)
Aspek makna nada menurut Shipley adalah sikap pembicara terhadap kawan bicara ( dalam Mansoer Pateda, 2001:94). Aspek nada berhubungan pula dengan aspek makna yang bernilai rasa. Dengan kata lain, hubungan antara pembicara dengan pendengar akan menentukan sikap yang tercermin dalam kata-kata yang digunakan.
4. Maksud (intention)
Aspek maksud menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda, 2001: 95) merupakan maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras yang dilaksanakan. Maksud yang diinginkan dapat bersifat deklarasi, imperatif, narasi, pedagogis, persuasi, rekreasi atau politik.
Aspek-aspek makna tersenut tentunya mempunyai pengaruh terhadap jenis-jenis makna yang ada dalam semantik. Di bawah ini akan dijelaskan seperti apa keterkaitan aspek-aspek makna dalam semantik dengan jenis-jenis makna dalam semantik.
1. Makna Emotif
Makna emotif menurut Sipley (dalam Mansoer Pateda, 2001:101) adalah makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai atau terhadap sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Dicontohkan dengan kata kerbau dalam kalimat Engkau kerbau., kata itu tentunya menimbulkan perasaan tidak enak bagi pendengar. Dengan kata lain,kata kerbau tadi mengandung makna emosi. Kata kerbau dihubungkan dengan sikap atau poerilaku malas, lamban, dan dianggapsebagai penghinaan. Orang yang dituju atau pendengarnya tentunya akan merasa tersimggung atau merasa tidak nyaman. Bagi orang yang mendengarkan hal tersebut sebagai sesuatu yang ditujukan kepadanya tentunya akan menimbulkan rasa ingin melawan. Dengan demikian, makna emotif adalah makna dalam suatu kata atau kalimat yang dapat menimbulkan pendengarnya emosi dan hal ini jelas berhubungan dengan perasaan. Makna emotif dalam bahasa indonesia cenderung mengacu kepada hal-hal atau makna yang positif dan biasa muncul sebagai akibat dari perubahan tata nilai masyarakat terdapat suatu perubahan nilai.
2. Makna Konotatif
Makna konotatif berbeda dengan makna emotif karena makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif (Fathimah Djajasudarma, 1999:9). Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau didengar. Misalnya, pada kalimat Anita menjadi bunga desa. Kata nunga dalam kalimat tersebut bukan berarti sebagai bunga di taman melainkan menjadi idola di desanya sebagai akibat kondisi fisiknya atau kecantikannya. Kata bunga yang ditambahkan dengan salah satu unsur psikologis fisik atau sosial yang dapat dihubungkan dengan kedudukan yang khusus dalam masyarakat, dapat menumbuhkan makna negatif.
3. Makna Kognitif
Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponenya (Mansoer Pateda, 2001:109). Kata pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dan daun denga bentuk yang tinggi besar dan kokoh. Inilah yang dimaksud dengan makna kognitif karena lebih banyak dengan maksud pikiran.
4. Makna Referensial
Referen menurut Palmer ( dalam Mansoer Pateda, 2001: 125) adalah hubungan antara unsur-unsur linguistik berupa kata-kata, kalimat-kalimat dan dunia pengalaman nonlinguistik. Referen atau acuan dapat diartikan berupa benda, peristiwa, proses atau kenyataan. Referen adalah sesuatu yangditunjuk oleh suatu lambang. Makna referensial mengisyaratkan tentang makna yamg langsung menunjuk pada sesuatu, baik benda, gejala, kenyataan, peristiwa maupun proses.
Makna referensial menurut uraian di atas dapat diartikan sebagai makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang ditunjuk oleh kata atau ujaran. Dapat juga dikatakan bahwa makna referensial merupakan makna unsur bahasa yanga dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa objek konkret atau gagasan yang dapat dijelaskan melalui analisis komponen.
5. Makna Piktorikal
Makna piktorikal menurut Shipley (dalam Mansoer Pateda, 2001:122) adalah makna yamg muncul akibat bayangan pendengar ataupembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Makna piktorikal menghadapkan manusia dengan kenyataan terhadap perasaan yang timbul karena pemahaman tentang makna kata yang diujarkan atau ditulis, misalnya kata kakus, pendengar atau pembaca akan terbayang hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kakus, seperti kondisi yang berbau, kotoran, rasa jijik, bahkan timbul rasa mual karenanya.


PENUTUP

A. Simpulan
Makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. makna merupakan hubungan antara bahsa dengan bahasa luar yang disepakati bersama oleh pemakai bahsa sehingga dapat saling dimengerti. Batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata.
Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Mansoer Pateda ada empat hal, yaitu :
1. Pengertian (sense)
2. Nilai rasa (feeling)
3. Nada (tone)
4. Maksud (intention)
Keempat aspek makna di atas memiliki keterkaitan dengan jenis makna yang ada dalam semantik.

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Chaer. 1994. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
Abdul Wahab. 1995. Teori Semantik. Surabaya: Airlangga University Press.
Aminuddin. 1988. Semantik. Bandung: Sinar Baru.
Fathimah Djajasudarma. 1999. Semantik 2: Pemahaman Makna. Bandung: Refika Aditama.
Harimurti Kridalaksana. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mansoer Pateda. 2001. Semantik Leksikal. Jakarta: Rineka Cipta.
PENARASIAN

1. “So-Loso!” mengkono pamuwuhé marang abdiné, “lawang-lawangé kok ora dibukaki, ta?”
Narator : R. Tatasutaka
Narati : Loso
Hal : 5

2. “Apa wis awan ngéné ja arep mangkat kantoran, ta?” pitakoné Bu Tata karo siaga arep ndjupukaké anduk lan sabun.
“Menjang pisan; wong lagi wajah ngéné. Luwih – luwih iki dina Setu akèh gawéjan.. Kéné anduké, tak adus sing seger. Sirahku arep dak gebjur karebèn anjep”, wangsulané R. Tata karo nampani anduk lan sabun kang diulungaké Bu Tata.
Narator : Bu Tata
Narati : R. Tatasutaka
Hal : 6

3. “Kowé arep pa pijé ta, kang? Iki lo blimbingé seger-seger, tur sambelé krasa trasiné.”
“Wah, kowé kuwi jèn bangsa djajan kok nobataké temen. Mengko sing dodol lotis during lunga, kowé rak wis njaluk apa manéh. Dupèh bapakmu ngudja baè kowé kuwi.”
Narator : Kuswiti
Narati : Loso
Hal : 9

4. “ Kus, wis rampung apa olehmu njapu ? Jen wis rampung gek kae memean-memean sing isih ana sampiran kae, digawa mlebu kabeh; dadi mengko ngarepake wajah surup wis resik lan sawantji-wantji ana tamu ora katon saru pating slampir", mangkono pangandikane Bu Tata, karo tangane tudang - tuding mrenahake Kuswiti, kang tumuli nandangi apa parintahe ibune.
Narator : Bu Tata
Narati : Kuswiti
Hal : 10

5. “Sampun mriki rumijin kemawon, Bu. Tijang taksih sumuk, malah seketja wonten ndjawi, isis. Bapak taksih sare punapa, Bu ?”
“Kiraku - Nanging wong mau ja wis dehem-dehem barang"
Narator : Pratiwa
Narati : Bu Tata
Hal : 12

6. Bareng bu Tata arep njingkirake tjangkir, R Tata djumedul saka kamar kereh-kereh: Eee-adja disingkirake disik, Bu! Tak ombene bandjur salinana sing panas, bareng karo Pratiwa sisan. Kowe rak ja matuk ta, Wa - kopi ?"
“Wah boten Pak, kula sabenipun teh kemawon, mangke mindak angel tilemipun. Utawi pantjen inggih boten kulina".
Narator : Raden Tatasutaka
Narati : Pratiwa
Hal : 12

7. “Kae apa ana mburi, lagi ngenget djangan kanggo dahar sore", bu Tata nerangake. “rep njang mburi apa pije?
“Sampun, bu", wangsulane Pratiwa karo ngurupake korek kanggo R. Tata kang wis ngakep rokok lintingane.
Narator : Bu Tata
Narati : Pratiwa
Hal : 12

8. “Karo sapa olehmu arep nonton ?"
Karo kowe ta mestine, apa ja karo Bapak Sibu !"
O - jen ngono dak dandan pisan. Aku wong ja mung kari salin klambi".
Narator : Kuswiti
Narati : Pratiwa
Hal : 13

9. “Jen kanggone kowe sikapmu menjang aku rak ja ora barang-barang ta, Kus?”.
Kuswiti ora kumetjap, nanging mung gedeg.
Narator : Pratiwa
Narati : Kuswiti
Hal : 14

10. Pratiwa mesem njawang Kuswiti kang isih tumungkul. Bareng pelajan wis mungkur, karo njedakake piring sega goreng marang Kuswiti, mbandjurake omonge: “enja Kus, kowe mau rak durung mangan, ta?".
Kuswiti anggone njendoki sego-goreng telap-telep katone enak dasar pantjen ja krasa luwe.
Narator : Pratiwa
Narati : Kuswiti
Hal :15

11. Bu Tata tumuli sumela matur: “La kepriye ta Pak? Tumandjane duwit utangan bijen kae keprije ? Wong wis dilunasi nganggo nggadekake omah barang, kok isih waf. Apa jen mengkono atange iku luwih saka limang ewonan rupijah?"
“ Saka pangiraku ja mangkono. Kadjaba kuwi wong ja lijane maneh utangku isih pating srendil", R. Tata mangsuli karo ngawetake lati, katon banget manawa panggalihe djudeg.
Narator : Bu Tata
Narati : R. Tatasutaka
Hal. : 17
12. “Inggih Pak Tata rak wonten ndalem, ta Bu?”
“Wonten, mangga dipun seketjakaken lenggah rumijin, mangke kula aturanipun”.
Sapa ta mungguh tamune R. Tata mau? Tamune mau jaiku Den Wiro.
Narator : Den Wiro
Narati : Bu Tata
Hal : 17 - 18

13. Tekan ndalem Bu Tata matur karo kakunge: “Galo Pakne, tamune - Den Wiro. Jen arep nemoni ndadak siram disik apa pije ?".
R. Tata gurawalan anggone menjat ngadeg: Wis, ora susah adus barang. kae djupukna iketku wae", mangkono pangandikane karo kranggen andjupuk beskap kang tjemantel ana tjagak.
Narator : Bu Tata
Narati : R. Tatasutaka
Hal : 18

14. “Bu, bu", mangkono pitakone" sing kakung; “Pak Tata mau rak ora ngrembug putrane wadon, ta ? Apa jen mangkono sing dianggo wigati mung bab kasaguhane Mas Tohid, anggone gelem aweh tukon duwit sepuluh ewu rupijah".
Wis ben, wis-kuwi tanggungane Pak Tata dewe; apa
genduk Kuswiti uwis apa during duwe patjangan. Sing
penting jen Pak Tata setudju, terus kita rampungake karo
Mas Tohid. Bisan enggal kalakon ora kurang sawidji apa, beres", sambung Den Wiro putrid.

Narator : Den Wiro
Narati : Den Wiro Putri
Hal : 19

15. “Pije ta Pak ? Aku mestine ja ora wani nduwa banget marang kersamu. Ning sing dak pikir kuwi, gek keprije manawa nganti keprungu karo Pratiwa, Tumrap Si Kus mestine pandjenengan bisa nggerba", pitakone bu Tata rada ngandung kuwatir.
“Wis ta bu, bab botjah2 adja kok sumelangake. Si Kus wis ana tanganku, dene manawa ana pitakone Tiwa, gampang. Sing perlu kuwi, bisane enggal kelakon omah bisa katututan, ora sida kabur. Marga kaja apa isinku, manawa omah iki sida kabur, mangka utangku ndjaba isih paling grendel.
Narator : Bu Tata
Narati : R. Tatasutaka
Hal : 19

16. “Tjoba Kus, aku saiki arep rembukan tenanan. Mungguh sesambungamu karo masmu Pratiwa iku sedjatine keprije ?".
“Lo-sibu ki kok aneh", wangsulane Kuswiti anjep.
“Mula aneh Kus, amargi iki bakale arep ana lelakon kang nganeh-anehi pisan".
Narator : Bu Tata
Narati : Kuswiti
Hal : 20

17. “Saweg kaping sepisan kok mbakju". ,
“Rak ja pada sugeng, ta dik ?" pitakone mbakju Potro karo nggered kursi mernahake tamune.
“Wiludjeng, mbakju”, Pratiwa mangsuli karo mesam-mesem.
Narator : Mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 21 – 22

18. “Heeeh - inggih mbakju; ha ja wong ki betjik jen blaka pisan, dasar wis kebetek tjangkrimane".
“Apa - dik Pratiwa isih kerep sowan njang Tatasutakan ta, mestine ?" pitakone mbakju Potro karo njawang kepengin krungu wangsulane Pratiwa.
Narator : Mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 22

19. “Eeem - dadi seprana seprene kae dik Pratiwa during nate ta, diadjak ngendikan bab katentuane karo Pak Tata ?"
“Dereng babar pisan, mbakju”.
Narator : Mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 22

20. “Ah mboten dados punapa, mbakju. Pantjen inggih makaten. kasinggihan ngendikanipua mbakju. Kuswiii pantjen lare ingkang kesangeten anggenipun mbandel. Nanging inggih wonten anehipun, mbakju. Sinten ta ingkang gadah krenteg taken dateng mbakju punika ? Inggih pijambakipun lo rak aneh, ta ?"
“Ooo, ngono ta dik?”
‘Inggih saestu, mbakju”, wangsulane Pratiwa nemenake.
Narator : Pratiwa
Narati : Mbakyu Potro
Hal : 23

21. “Lo, punapa pandjenengan dereng ngertos?”
“Ngertos napa?” pitakone Pratiwa ngesuk.
“Bendjing emben sonten mriki bade wonten damel ningkahanipun Kuswiti kalijan Mas Tohid menapa ngaten asmanipun, kulak ok inggih kirang damang saestu”, wangsulane Loso ngeblak.
Narator : Loso
Narati : Pratiwa
Hal : 24
22. “Dos pundi mbakju, wonten lelampahan kok kados makaten?”.
“mBakyu Potro durung mangsoli, Pratiwa digered menjang petengan rada adoh karo regol. Karo manut panggendenge mbakju Potro, Pratiwa merlokake meling menjang Loso; “Enggih pun pak Loso jen adjeng diutus. Ning poma dipoma ampun nganti onten sing ngerti jen kula wonten mriki".
Narator : Pratiwa
Narati : Loso
Hal : 24

23. “Sinten ta, mbakju?" Pitakone Pratiwa ora saranta.
"O-ja talah diiiik," mangkono penjaute mbakju Potro karo ngundjal napas." Jen ora kebeneran, blai tenan dik, Genah iki Pak Tata kena ing blituk. Wis ki tjeta gawat banget kahanane. Mung kari gumantung ana Kuswiti; jen ora katut klebu wuwu ja isih ketututan, dene jen nganti Kuswiti katut kena apusing rembug manis, ja wis prasasat nututi lajangan pedot, dik".
Narator : Pratiwa
Narati : Mbakyu Potro
Hal : 26

24. “Lo-dos pundi ta mbakju? Kula aturi ndjlentrehaken ingkang tjeta ta. Kula rak taksih radi kirang damang".
“O ngertia ja dik. Prijaji loro kuwi mau Den Wiro sawidjining prijaji kang kaluwihane bab nglantarake rembug salaki rabi wis kaloka banget. Nanging tjongkok mono sawidjining dalan, dadi jen djagone atos, mesti ja gede pangarep-arep menjang unduh-unduhane. Wah tur kuwi wis kaloka mungguhing kapinterane nindakake guna-bisa lan djapa-montro. Ta pije, dik? Sapa sing ngerti jen djebul sliramu arep ngalami patjoban kang kaja mengkene.
Narator : Mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 26
25. “Tjeta banget jen anggone Pak Tata ora pati ngendikaake bab pepatjanganmu karo si Kus kuwi, ja ana sabab mengkene iki. Wis tjeta banget aku saiki", pangandikane mbakju Potro karo sadjak wis ora krasan ana papan kono, kumudu kudua arep ninggalake.
"Lo ladjeng kados pundi punika mbakju" pitakone Pratiwa gugup.
Narator : Mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 26

26. “Inggih mbakju, sampun-kula sampun ngertos kersa
pandjenengan. Ladjeng kula padosaken andong punapa kados pundi?"
“Ora dik. Wis mengko dak golek karo mlaku." Sapungkure mbakju Potro, Pratiwa isih glibat-glibet ana petengan ngisor asem. Ing batin kapeksa negakake mbakju Potro kundur dewe. Osiking batin nata atine keprije kepenake anggone arep rembugan karo Kuswiti.
Narator : Pratiwa
Narati : Mbakyu Potro
Hal :27

27. “Di enteni sawatara suwe Pak Loso ora djumedul. Malah botjah mau ali maneh,; “Pak Loso ken mriki napa pripun?”
‘Ijo le. Ning adja nganti ngerti sapa-sapa, lo ja.”
Narator : Pratiwa
Narati : Bocah cilik
Hal : 28

28. “Dospundi Kang Loso, kok bandjur enten lalakon kaja ngeten niki pripun ?".
"Heeeeh - kula inggih ngantos boten ngertos kersanipun Pak Tata. Saja xnalih namung tijang sasat kepanggih rentjang ngertos kula menapa. La ingkang kula manak punika rak pandjenengan. Pandjenengan punika pangrengkuhipun bu Tata rak sampun kados anak pijambak, kok djebul ka¬dos makaten kadadosanipun".
Narator : Pratiwa
Narati : Loso
Hal : 28

29. “Sakniki ngeten kang Loso. Upamane kula adjeng butuh ketemu kalih Kuswiti pripun. Kinten-kinten saged napa boten ?"
“O-ngaten. Tjobi mangke kula tuwenanipun ing kamaripun. Nanging manawj pandjenengan tetep wonten mriki, punapa boten katah pakewetipun ? Luwung pandjenengan kula aturi rawuh ing wingking kemawon; ngentosi wonten sepen wingking ingkang sapunika suwung namung kangge wadah blekketekan lan boten dipun ambah tijang.
Narator : Pratiwa
Narati : Loso
Hal : 29

30. “Apa kang Loso?” panguwuhe Kuswiti karo noleh.
Loso rumongso kebeneran during nganti njapa wis kaweruhan Kuswiti.S asmitane tangane ngantjarani Kuswiti supaja rada njedak, mundak krungu uwong.
Kuswiti gage njedaki Loso karo takon: “Ana apa, kowe kok sadjak njala wadi”.
Narator : Kuswiti
Narati : Loso
Hal : 30

31. “Lo - arep apa ketemu karo aku ?" pitakone Kuswiti ora semu kaget.
Loso wis kuwatir manawa Kuswiti arep njulajani karepe. Mulane tangane kiwa mbandjur ditjandak, tjek; terus digered metu. Ana ngemper ndalem tudjung ora kaweruhan ing uwong. terus mak tlusup mlebu kamar sepen. Tekan ndjero kamar sepen Kuswiti arep beka. Tangane arep ditarik, nanging Loso ora kurang weweka wis dikentjengi disik.
Narator : Kuswiti
Narati : Loso
Hal : 31

32. “Lo - dateng saking pundi ta, mbakju ?"
“O - ja kuwi tak ngertenana ja dik. Ning kene ta mbok mlebu ngomah wae, kene”, ngendikane mbakju Potro karo ngantjarani Pratiwa mlebu ngomah.
Narator : Pratiwa
Narati : Mbakyu Potro
Hal : 36

33. “Kamas punapa dereng wungu, ta mbakju?" pitakone Pratiwa karo djangkah lawang.
Durung nganti mbakju Potro aweh wangsulan, mas Potro wis dehem-dehem metu saka kamar. Kirane uga kebribenan suarane mbakju Potro anggone greteh ngendikan.
“Kene dik, lungguh kene", ngandikane mas Potro karo isih lojob paningale.
Narator : Pratiwo
Narati : Mas Potro
Hal : 36

34. “Mestine deweke rak ora kena, disalahake, ta; wong raung sakderma dadi dalan, tur wis ana kang nampani. rak ija ta ?"
“O inggih. Dados punika rak inggih den Wiro ingkang pandjenengan ngendikakaken punika ta ?"
“La ija, dik, ja prijaji kuwi", wangsulane mbakju Potro karo noleh namatake kumrengsenging tjeret ing sandinge.
“Dadi genahe mengkene dik. Sing djenenge Mas Tohid kang didalani karo den Wiro mau, anane ditampa karo pak Tata, amarga gelem aweh tukon sepuluh ewu rupijah. Dadi duwit semono iku mau sing ndjalari pak Tata mbandjur, lali marang sakabehe.
Narator : Mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 37

35. mBakju Potro mangsuli : “Wis, wis, mengko nek dik, Pratiwa nglendeh ngono, aku mundak ora sida nesu, lo aku".
“Lo - bade duka kados pundi ta, mbakju ?"
“Apa aku ora rumongsa isin ta dik. Wong gede tjilike aku iki rak ja klebu wong sing dilanggar kapribadenku".
“Kersanipun mbakju bade kados pundi ?"
Narator : mbakyu Potro
Narati : Pratiwa
Hal : 38

36. Saka gandok bu Tata nututi tamune semu gita karo pitakon :
“Lo-nak Potro, kene..... .rak ja pada keslametan, ta ?"
“Wiludjeng, bu", wangsulane mbakju Potro tjekak.
Narator : Bu Tata
Narati : Mbayu Potro
Hal : 38

37. ..Eeehm - kosik ta", mangkono panjapane Pratiwa.
Wanita mau namatake sapa kang njaru. Bareng wis tjeta tenan lagi mangsuli: “Lo, mas Pratiwa; lagi wae rawuh apa wis suwe iki mau ?"
Pratiwa durung nganti mangsuli, wis nambah pitakone: “Rakane ja rawuh, apa?"
"Ora bisa rawuh," wangsulane wanita mau tjekak aos.
“Wah, mangka jen rawuh aku rak bisa tepungan pantjene.
Narator : Kuswiti
Narati : Pratiwa
Hal : 44

38. Pratiwa mung meneng tumunggkul ora mangsuli.
“Wis dikepenakake lungguhe kono. Apa menjang ndalem apa pije ?" mangkono bu Tata ngantjarani Pratiwa.
“Sampun bu, mriki kemawon".
Narator : Bu Tata
Narati : Pratiwa
Hal : 45